จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:29 มค.59
รายละเอียด :
ปุจฉา - วิสัชนา 1.ท่านคิดว่าระหว่างหน่วยงานที่ปรากฎอยู่ในกฎหมาย กับหน่วยงานที่ไม่ปรากฎอยู่ในกฎหมาย แตกต่างกันหรือไม่?? อย่างไร?? ผลกระทบ : มีผลต่อหน่วยงานที่จะได้รับการจัดสรรทรัพยากร คน เงิน ของ อย่างมาก คิดย้อนดูว่าจริงหรือไม่และเป็นอย่างไรกันบ้าง?? 2.ท่านมองเห็นนัยยะในร่างโครงสร้างของ รพ.สต.ที่ผ่านมติ อ.ก.พ.สป.สธ.แล้วว่าบิดเบี้ยวหรือไม่ อย่างไร?? ผลกระทบ : -ประชาชนไม่อาจเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างแท้จริง ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนภารกิจหลักและบทบาทของโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลที่มุ่งเน้นงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย งานควบคุมป้องกันโรค และภัยคุกคามทางสุขภาพ งานคุ้มครองสุขภาพประชาชน งานรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ งานฟื้นฟูสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน และภารกิจรองที่จำเป็น -ความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ยังคงมีอยู่ในร่างโครงสร้างดังกล่าวนี้ และยิ่งส่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ เนื่องจากการวางภาระงานหลักที่ผิดฝาผิดตัวผิดกลุ่ม บุคลากรสาธารณสุขไม่มีความก้าวหน้าในอนาคตและขาดแรงจูงใจในการทำงาน ฝากผู้นำและสมาชิกตีโจทย์ให้แตก โค้งวงรอบนี้สำคัญยิ่งนัก ต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ รพ.สต. และส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ติดตามปุจฉา-วิสัชนา 29 มกราคม 2559 ที่ทำเนียบรัฐบาล ทัศนีย์ บัวคำ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท) 18-1-2559
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 18/01/2559:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com