จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:26กค.2559
รายละเอียด :
แถลงการณ์ ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) ฉบับที่ ๓/2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) ตามที่บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งสายงานบริหาร (ผอ.รพ.สต.) สายงานวิชาการ (นักวิชาการสาธารณสุข) และสายงานทั่วไป (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ได้ร่วมประชุม Line Conference เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 มีมติให้จัดตั้ง ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) คัดเลือกคณะกรรมการบริหาร (ชั่วคราว) วาระ ๒ ปี เพื่อบริหารชมรมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม ๒๕๕๙ สมาชิกชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ได้มีการประชุมกัน ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้มีฉันทานุมัติรับรองให้นายสมศักดิ์ จึงตระกูล เป็นประธานชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) และรับรองให้กลุ่มผู้แทนบุคลากรจากทุกภาค ทุกเขต และ ทุกจังหวัด ของ รพ.สต. ๑๐,๐๐๐ แห่ง เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ พร้อมทั้งในวันดังกล่าวได้มีมติร่วมกันยื่นหนังสือ “ข้อเสนอปฏิรูป รพ.สต.” ต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่อง“ข้อเสนอปฏิรูป รพ.สต.” ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.ร.) พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) ได้ยื่นหนังสือ “ข้อเสนอปฏิรูป รพ.สต.” เรียนกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร) และสำเนาหนังสือเรียนกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.โสภณ เมฆธน) ณ ห้องรับรอง VIP ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตามแนวข้อเสนอเดียวกันกับที่ได้ยื่นเสนอกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรี บัดนี้ “ข้อเสนอปฏิรูป รพ.สต.” บางอย่างได้คืบหน้าไประดับหนึ่งแล้ว แต่อีกหลายข้อยังไม่คืบหน้า และมีแนวโน้มไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตามทิศทางปฏิรูป รพ.สต. “สร้างนำซ่อม” จะเห็นได้จากแผนเงิน และแผนคน ของกระทรวงสาธารณสุข ยังมุ่งเน้นไปทาง “ซ่อมนำสร้าง” แต่ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข กลับมอบหมายภาระงานของกระทรวงสาธารณสุข ทุกกรม กอง ให้เป็นภาระของ รพ.สต. แต่ไม่ได้สนับสนุนทรัพยากรบริหารสาธารณสุข “คน เงิน ของ” ให้แก่ รพ.สต.อีกทั้งยังไม่สร้างกลไกลให้ รพ.สต. สามารถจัดระบบบริการสุขภาพ และการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานให้แก่ประชาชน อาทิ การยกฐานะ รพ.สต.ให้ถูกต้องตามกฎหมายในกฎกระทรวงที่มีฐานะเป็นการบริหารราชการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค / การกำหนดโครงสร้าง รพ.สต. ให้เป็นกลุ่มงานตามบทบาทภารกิจที่ต้องตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข / การกำหนดแผนอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุขในระดับ รพ.สต. ทั้งสายวิชาชีพ และสายสนับสนุน ให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังของโครงสร้าง ที่ปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ประเทศ (ด้านสาธารณสุข) ของกระทรวงสาธารณสุข ที่สอดรับกับระเบียบและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ ก.พ. /การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ถือใช้มากว่า ๑๕ ปี หรือการปรับปรุงแก้ไขประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อกำหนดให้ รพ.สต.เป็นหน่วยบริการ สามารถรับเงินสนับสนุนโอนตรง จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ค่าบริหารจัดการที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) และค่าตอบแทนอื่นๆ / รวมถึงการปรับปรุง แก้ไขระเบียบว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เพื่อให้ รพ.สต.สามารถบริหารจัดการตนเองด้านบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังได้ / การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข(วิชาชีพ) ให้เป็นวิชาชีพเฉพาะและสรรหาบุคลากรสาธารณสุขให้ตรงกับตำแหน่งและสายงาน / การสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้แก่สภาการสาธารณสุขชุมชน / ตลอดจนการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าให้แก่บุคลากรใน รพ.สต. เช่น การจัดสรรโควตา ผอ.รพ.สต. นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กระทรวงสาธารณสุข เลือกปฏิบัติแต่เฉพาะการจัดสรรให้แก่บางกลุ่มวิชาชีพ) และการกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทุกสายงาน ให้เป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ความมาตรา ๔๗ ประกอบมาตรา ๘ (๔) ได้กำหนดให้อำนาจ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข สามารถบริหารนโยบายด้านกำลังของส่วนราชการ ที่ตอบสนองต่อประโยชน์ประชาชน และส่งเสริมความก้าวหน้าสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการทุกวิชาชีพ ทุกสายงาน ทุกตำแหน่ง หากแต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงมีนโยบายมุ่งแต่จะพัฒนากำลังคนแต่เพียง สายวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ไม่ได้สนับสนุนกำลังคนสายวิชาชีพสาธารณสุข และ สายวิชาชีพอื่นเพื่อการสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ตอบสนองประโยชน์ประชาชน “สร้างนำซ่อม” ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) จึงมีความจำเป็นที่จะขอมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ (ด้านสาธารณสุข) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญ ผอ.รพ.สต. ทุกคนทั่วประเทศ และหรือนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00 น. -16.30 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อมีมตินำข้อเสนอยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเร่งรัดและติดตาม“ข้อเสนอปฏิรูป รพ.สต.” ซึ่งผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้รับปากเป็นพันธะสัญญาสาธารณะไว้ต่อ ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย รพ.สต. ในเวทีปฏิรูปสาธารณสุข ที่จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และสัญญาที่ประชุมปรึกษาหารือข้อเสนอปัญหาและการแก้ไขเพื่อการปฏิรูปสาธารณสุข ของสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขในช่วงตลอดระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย)
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 12/07/2559:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com