จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
รายละเอียด :
28 พ.ย.2559
ทีมนำรพ.สต. มีดีอะไร?? ถึงกล้าอาสาเป็นตัวแทนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน และกล้าคิด กล้านำ กล้าทำ กล้าเปลี่ยน
มาพบกับ "9"ข้อ
เพื่อสิทธิและความ"ก้าว"หน้า
เพื่อนำพาวิชาชีพ"ก้าว"ไกล

1. ทีมนำรพ.สต มีผู้นำการผลักดัน พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 อย่างนายกไพศาล บางชวด "ท่านชายภูผา" ผู้ทำคลอดให้พรบ.ฉบับประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมา ในเมื่อทำคลอดมากับมือ เรื่องสานต่อให้วิชาชีพนี้เติบโตไม่ต้องพูดถึง ย่อมทำได้ดีอย่างแน่นอน
2.ทีมนำรพ.สต. ทำงานด้วยข้อมูล องค์ความรู้ และเครือข่าย มีทีมงานจิตอาสามากมาย และสามารถเชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายต่างๆจนทำให้การขับเคลื่อนต่างๆ เพื่อสิทธิที่พึงมีพึงได้ต่างๆได้อย่างมีพลังและเกิดมรรคผล
3.ทีมนำรพ.สต มีผลงานแจ่มชัด ไม่ต้องสัญญา แต่ลงมือทำทันที เห็นได้จากผลงานค่าตอบแทน ฉ.11 ค่าตอบแทน จพ.ป.ตรี และเงินเดือนเลื่อนไหล และมีผลงานอีกมากมาย และในอนาคตหากจะทำให้สมาชิกมีใบประกอบวิชาชีพ พตส. เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิความก้าวหน้าอื่นๆ รับรองว่าสำเร็จ
4. ในทีมนำรพ.สต มีหมออนามัยของแท้ ไม่แอบอ้าง จำนวน 7 ท่าน (ผอ.รพ.สต., อดีตผอ.รพ.สต และ นวก.) และยังมีสสอ.2 ท่าน (สสอ.และอดีต สสอ.) มี อ.วสส.1 ท่าน/นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย 1 ท่าน / และอีก 1 ท่าน คือผู้นำทีม อย่างท่านไพศาล บางชวด อดีตผู้ช่วยผู้ตรวจ และอดีตนายกสมาคมวิชาชีพ ผู้มากบารมี รวมเป็นทีมที่สามารถนำพาวิชาชีพไปถึงฝั่งฝันได้จริงๆ
5.ในทีมนำรพ.สต มีผู้สมัครกรรมการสภา ที่ครอบคลุมทุกเขตทุกภูมิภาคอย่างแท้จริง คือภาคเหนือ 2 ท่าน ภาคกลาง 3 ท่าน ภาคใต้ 2 ท่าน (ใต้ตอนบน และชายแดนใต้) ภาคอีสาน 5 ท่าน (ครบทุกเขต) อันแสดงถึงความใส่ใจและสามารถดูแลสมาชิกได้ทั่วทุกภูมิภาค
6.ทีมนำรพ.สต เกิดจากพลังความสามัคคีของหลายองค์กรที่มุ่งมั่นปกป้องรักษาสิทธิ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน เงินเดือน ของสมาชิกโดยรวมอย่างแท้จริง ซึ่งได้แก่ ชมรมนวก.สธ (ชวส.) ชมรมผอ.รพ.สต. ชมรมจพ. สคสท และภาคีเครือข่าย เช่นชมรมทันตาภิบาล ชมรมนักสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ชมรมอาชีวอนามัย สคสท เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ เครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย และคพรส ฯลฯ และจะขยายเครือข่ายไปมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในและนอกกระทรวง
7.ทีมนำรพ.สต ประกอบด้วยบุคคลที่มีศักยภาพและมีความสามารถรอบด้าน ได้ทั้งบุ๋น และบู๋ เป็นมือประสานสิบทิศ กับทุกองค์กร ทุกวิชาชีพ และรู้เท่าทันทุกนโยบาย
8 ทีมนำรพ.สต สามารถเป็นผู้นำและกำหนดน โยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก มากกว่าเป็นผู้ตามนโยบาย จนรอนสิทธิสมาชิก
9.ทีมนำรพ.สต. มาจากคนฐานราก จึงเข้าใจคนระดับพื้นที่ และก็มุ่งดูแลใส่ใจและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกกลุ่มทุกคน เข้าถึงทุกข้อมูลเป็นอย่างดี
เพราะเรา ทำได้ ทำจริง ทำสำเร็จ
เลือกทีมนำรพ.สต หมายเลข 18-28 และ 31 ยกทีม
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 06/11/2559:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com