จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
รายละเอียด :
ท่านนายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี (นายคำผล วงศ์สุริยา)ร่วมเป็นกรรมการในทีมจักสรรคณะกรรมการสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ใน 12 ท่าน ...เพื่อเป็นตัวแทนของคนอุดรธานีในครั้งนี้....โปรดพิจารณาเลือกยกทีมนำ รพ.สต. 18-18 +31 ทีมเราเพื่อพวกเราเอง
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 06/11/2559:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com