จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:กรรมการสภา
รายละเอียด :
ประชุมชมรม ผอ.รพ.สต.เมือง ร่วมแสดงความยินดีกรรมสภาวิชาชีพสาธารณสุข คุณคำผล วงษ์สุริยา. ประธานชมรม ผอ.รพสตเมือง
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 06/12/2559:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com