จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:แผนปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับหมออนามัย?
รายละเอียด :
แผนปฏิรูปประเทศ 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_1/1.PDF 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_2/1.PDF 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านเศรษฐกิจ] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_3/1.PDF 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_4/1.PDF 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_5/1.PDF 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_6/1.PDF
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 08/04/2561:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
webmaster:udonlove1@hotmail.com