จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:โครงการประชุมวิชาการพัฒนาฯเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
รายละเอียด :
ประชุมวิชาการตามโครงการประชุมวิชาการพัฒนาฯเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จังหวัดอุดรธานี ปี 2561 วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 03/11/2561:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
webmaster:udonlove1@hotmail.com