จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:สนับสนุน รพ.สต.ดีเด่นบ้านตาดทอง
รายละเอียด :
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สมาคมหมออนามัยอุดรธานี โดยท่านนายกสมาคมหมออนามัย นายคำผล วงศ์สุริยา และคณะ มอบเงินสมทบสนับสนุนประกวดรพ.สต./สสอ.ดีเด่น ปี2562 รพ.สต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ และสสอ.โนนสะอาด แห่งละ 5,000บาท ครับ
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 29/06/2562:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com