ระบบสมาชิก

<<สมาชิกตลอดชีพ >> <<สมาชิกรายปี>>
ค้นหา : ตามรหัสสมาชิก,ชื่อ, นามสกุล,อำเภอ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 455 คน
ลำดับ เลขที่สมาชิก วดป.ที่เป็นสมาชิก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
วันเกิด
เดือนเกิด ปีเกิด อายุ(ปี)
อาชีพ
วุฒิ ตำแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน
อำเภอที่ทำงาน
โทรศัพท์หน่วยงาน บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเภทสมาชิก หมายเหตุ
1
1 07/09/2554 นาย ยงยุทธ ฐิติชัยรัตน์ 1 2 2589 64
ข้าราชการบำนาญ
ป.พอ. จบส.7 สสอ.กุมภวาปี กุมภวาปี
042910100
11 22 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
2
2 07/09/2554 นาย หาญ จันนาวัน 63
ข้าราชการบำนาญ
ป.พอ. จบส.6 เมือง
เมือง เมือง
ตลอดชีพ ตลอดชีพ
3
3 07/09/2554 นาย ปัญญา คามะเชียงพิณ 64
ข้าราชการบำนาญ
ป.ตรี นวก.สธ เมือง
เมือง เมือง
ตลอดชีพ ตลอดชีพ
4
4 07/09/2554 นาง วนิดา ยอดอาชา 13 1 2502 53
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.เชียงแหว กุมภวาปี
234 7 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
5
5 07/09/2554 นาย ตักจิน ด่านพงษ์ 4 2 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.แสงทอง หนองแสง
042910100
29 1 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
6
6 07/09/2554 น.ส. นุชนาถ ดาน้อย 1 5 2527 28
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.แสงทอง หนองแสง
042910100
147 3 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41220 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
7
7 07/09/2554 น.ส. อรพรรณ สีพั่ว 6 3 2529 26
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.แสงทอง หนองแสง
042910100
154 6 หนองแสง หนองแสง
สกลนคร
47120 รายปี รายปี
8
8 07/09/2554 นาย วิศิษฏ์ ใจมั่น 20 4 2503 52
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ สสอ.โนนสะอาด โนนสะอาด
6 1 โนนสะอาด โนนสะอาด
อุดรธานี
41000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
9
9 07/09/2554 นาย วิชิต ยศสงคราม 3 8 2512 43
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ สสอ.หนองแสง หนองแสง
042396346
88 7 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
10
10 07/09/2554 นาย คมกริช ถานทองดี 22 8 2512 43
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. สสอ.หนองแสง หนองแสง
042396346
396 1 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
11
11 07/09/2554 นาง นาถรัตดา ใยรีอ่าง 12 9 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.นาดี หนองแสง
042134077
282 11 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
12
12 07/09/2554 นาง เพ็ญวรรณ ศรีปะโค 12 12 2504 51
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ท่าสี หนองแสง
042396050
196 4 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
13
13 07/09/2554 นาง ประถมพร จิตต์จำนงค์ 8 4 2508 47
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.แสงสว่าง หนองแสง
042134229
73 2 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
14
14 07/09/2554 นาง พฤฒินี ประทุมศาลา 5 12 2506 49
ข้าราชการ
ป.ผด. จพ.สธ. รพ.สต.แสงสว่าง หนองแสง
042134229
162 7 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
15
15 07/09/2554 นาย สมคิด แสงลี 31 8 2518 37
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ท่าสี หนองแสง
042396050
121 17 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
16
16 07/09/2554 น.ส. บัวลัย เถาว์ทวี 10 2 2506 49
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ท่าสี หนองแสง
042396050
129 3 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
17
17 07/09/2554 น.ส. สุดาพร วงษ์พล 23 8 2527 28
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ รพ.สต.ท่าสี หนองแสง
042396050
147 15 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41190 รายปี รายปี
18
18 07/09/2554 นาย ศิริชัย สายอ่อน 22 12 2505 50
ข้าราชการ
รปม. นวก.สธ รพ.สต.น.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
105 8 ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
19
19 07/09/2554 นาย อณัฎ สหัสสา 16 1 2503 52
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ สสอ.กู่แก้ว กู่แก้ว
042256115
129 1 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41130 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
20
20 07/09/2554 นาย กิตติพงษ์ บัวติก 20 8 2516 39
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ รพ.สต.หนองหว้า กุมภวาปี
264 2 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
21
21 07/09/2554 นาง ลัดดา คนยัง 12 6 2508 47
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ สสอ.กุมภวาปี กุมภวาปี
042202898
278 1 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
22
22 07/09/2554 นาง วิไลวรรณ ธนสีลังกูร 22 12 2496 59
ข้าราชการ
ป.ผด. จพ.สธ. สสอ.กุมภวาปี กุมภวาปี
042334355
203 4 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
23
23 07/09/2554 นาย สุพัฒน์ อาสนะ 15 4 2514 41
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ สสอ.กุมภวาปี กุมภวาปี
042334355
4 11 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
24
24 07/09/2554 นาย คเณศวร โคตรทา 18 7 2509 46
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ สสอ.กุมภวาปี กุมภวาปี
042334355
3/1 3 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
25
25 07/09/2554 นาง วิจิตรกร สายอ่อน 4 5 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.เวียงคำ กุมภวาปี
042334015
105 8 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
26
26 07/09/2554 น.ส. อุไรวรรณ พลศักดิ์ขวา 25 4 2531 24
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ตูมใต้ กุมภวาปี
4 8 กุมภวาปี กุมภวาปี
หนองบัวลำภู
39000 รายปี รายปี
27
27 07/09/2554 น.ส. สุดารัตน์ เครือชา 29 6 2530 25
ลูกจ้าง
ปวส. พนักงานธุรการ รพ.สต.ตูมใต้ กุมภวาปี
82 6 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
28
28 07/09/2554 นาง ไกรสร วระดิษฐ์ 1 11 2511 44
ลูกจ้าง
ม.6 พสอ. รพ.สต.ตูมใต้ กุมภวาปี
33 9 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
29
29 07/09/2554 นาง อิสริยา บุญมารักษ์ 20 10 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ตูมใต้ กุมภวาปี
248 10 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
30
30 07/09/2554 นาง สุตาภัทร จันทิมี 12 12 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.สงเปลือย กุมภวาปี
153 9 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
31
31 07/09/2554 นาง สุกัญญา นัยสุดใจ 13 10 2498 57
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.หินฮาว กุมภวาปี
042236138
13 6 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
32
32 07/09/2554 นาย ถนัด ธุระพันธ์ 4 2 2514 41
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ รพ.สต.ตูมใต้ กุมภวาปี
0823033255
144 4 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
33
33 07/09/2554 นาง สกล อุ่นตรงจิตร 11 10 2519 36
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ตูมใต้ กุมภวาปี
0823033255
104 3 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
34
34 07/09/2554 นาย ทวีทรัพย์ ผาใต้ 1 1 2531 24
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.หนองหว้า กุมภวาปี
141 13 กุมภวาปี กุมภวาปี
สกลนคร
47280 รายปี รายปี
35
35 07/09/2554 น.ส. พรชนก เพ็ญศรี 29 2 2531 24
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.หนองหว้า กุมภวาปี
193/1 15 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
36
36 07/09/2554 นาง ทองใหม่ เป้งคำภา 23 8 2520 35
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.หนองหว้า กุมภวาปี
264 2 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
37
37 07/09/2554 น.ส. วารีรัตน์ พูลเพิ่ม 19 5 2530 25
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.หนองหว้า กุมภวาปี
269 12 กุมภวาปี กุมภวาปี
สกลนคร
47000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
38
38 07/09/2554 นาย ปรีชา ปัตถาวะโร 3 10 2498 57
ข้าราชการ
ป.พอ. จพ.สธ. รพ.สต.แชแล กุมภวาปี
กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
39
39 07/09/2554 นาง วิกานดา ธุระพันธ์ 7 2 2512 43
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.บ้านผือ กุมภวาปี
144 4 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
40
40 07/09/2554 นาง ทัศนีย์ สองจันทร์ 6 8 2508 47
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ผาสุก กุมภวาปี
042338118
กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
41
41 07/09/2554 นาย พินิจ มั่งมีศรี 21 4 2494 61
ข้าราชการบำนาญ
ป.พอ. จพ.สธ. สสอ.ไชยวาน ไชยวาน
73 12 ไชยวาน ไชยวาน
อุดรธานี
41290 รายปี รายปี
42
42 07/09/2554 นาง อมรรัตน์ แฝงสวรรค์ 2555
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.หนองหลัก ไชยวาน
190/1 2 ไชยวาน ไชยวาน
อุดรธานี
41290 รายปี รายปี
43
43 07/09/2554 นาง บุญเพ็ง นิมะลา 10 8 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.บ้านน้ำพ่น หนองวัวซอ
042130062
159 1 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41360 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
44
44 07/09/2554 พ.จ.อ. นเรศ คำดีบุญ 7 1 2506 49
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.โนนสว่าง บ้านผือ
0817155217
200 8 บ้านผือ บ้านผือ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
45
45 07/09/2554 นาย สมยศ คำวิเลิศ 25 3 2503 52
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.โพธิศรีสำราญ โนนสะอาด
โนนสะอาด โนนสะอาด
รายปี รายปี
46
46 07/09/2554 นาย รุ่งเรือง ปัณณราช 2555
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ สสอ.บ้านดุง บ้านดุง
บ้านดุง บ้านดุง
รายปี รายปี
47
47 07/09/2554 นาง สุวารี ฐาปนาพงษ์ 19 10 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.หนองแสง โนนสะอาด
402 1 โนนสะอาด โนนสะอาด
อุดรธานี
41240 รายปี รายปี
48
48 07/09/2554 น.ส. อนัญญา ขุนศรี 25 6 2530 25
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.โพธิศรีสำราญ โนนสะอาด
84 3 โนนสะอาด โนนสะอาด
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
49
49 07/09/2554 นาง พัชลี พิมศรี 30 10 2523 32
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.น้ำปู่น้อย น้ำโสม
232 12 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
50
50 07/09/2554 นาย นิกร แผ่นทอง 15 8 2510 45
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.น้ำโสม น้ำโสม
042132025
6/14 1 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
51
51 07/09/2554 นาง ลักษณา ศรีบุรินทร์ 22 10 2523 32
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.หนองแวง น้ำโสม
219/2 1 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
52
52 07/09/2554 นาง วิจิตรา ศรีชะนนท์ 3 7 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ น้ำโสม
593/66 4 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
53
53 07/09/2554 น.ส. สุวิมล คำย่อย 17 3 2532 23
ลูกจ้าง
ป.สธ. จพ.สธ. รพ.สต.บ้านหยวก น้ำโสม
23 2 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
54
54 07/09/2554 น.ส. บัณฑิณี แพชัยสงค์ 24 12 2530 25
ลูกจ้าง
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ดงพัฒนา น้ำโสม
6/1 1 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
55
55 07/09/2554 นาง อมรรัตน์ ประเสริฐสังข์ 11 11 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ดงพัฒนา น้ำโสม
104 5 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com