ระบบสมาชิก

ค้นหา : ตามรหัสสมาชิก,ชื่อ, นามสกุล,อำเภอ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 454 คน
ลำดับ เลขที่สมาชิก วดป.ที่เป็นสมาชิก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
วันเกิด
เดือนเกิด ปีเกิด อายุ(ปี)
อาชีพ
วุฒิ ตำแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน
อำเภอที่ทำงาน
โทรศัพท์หน่วยงาน บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเภทสมาชิก หมายเหตุ
56
56 07/09/2554 นาย สุเนตร จำปาเรือง 9 5 2519 36
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.โสมเยี่ยม น้ำโสม
0883402255
190 6 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
57
57 07/09/2554 นาง กนิษฐา บุสดี 22 2 2521 34
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ดงพัฒนา น้ำโสม
042288082
263 3 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
58
58 07/09/2554 นาง พัชนี ศรีหานาม 29 1 2502 53
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. สสอ.น้ำโสม น้ำโสม
042289188
339 11 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
59
59 07/09/2554 นาง อุษณีย์ มิ่งโอโล 9 3 2516 39
ลูกจ้าง
ป.ตรี จพ.สธ. สสอ.น้ำโสม น้ำโสม
042288141
69 6 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
60
60 07/09/2554 นาง ไพรวัลย์ อ่อนละมุล 31 1 2523 32
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.โสมเยี่ยม น้ำโสม
203 4 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
61
61 07/09/2554 นาย สามารถ อ่อนละมุล 12 12 2520 35
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ผากลางนา น้ำโสม
203 4 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
62
62 07/09/2554 นาง อรุณณีย์ จำปาเรือง 5 5 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ผากลางนา น้ำโสม
190 6 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
63
63 07/09/2554 นาย ปัญญาวัฒน์ อุดชาชน 29 11 2514 41
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ สสอ.น้ำโสม น้ำโสม
042289188
14 11 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
64
64 07/09/2554 นาง บัวเรียน บุญหล้า 5 5 2519 36
ลูกจ้าง
ม.3 พนักงานพิมพ์ดีด สสอ.น้ำโสม น้ำโสม
042289188
126 4 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
65
65 07/09/2554 นาง พรรณี ประเสริฐศรี 4 5 2502 53
ข้าราชการ
ป.ผด. จพ.สธ. รพ.สต.น้ำโสม น้ำโสม
042132025
238 7 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
66
66 07/09/2554 นาย เทพนรินทร์ เทพบุบผา 2 2 2524 31
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.น้ำโสม น้ำโสม
042132025
77 4 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
67
67 07/09/2554 นาย ปราโมทย์ มาตย์สุริย์ 26 10 2501 54
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ สสอ.น้ำโสม น้ำโสม
042289188
89 6 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
68
68 07/09/2554 นาย บุญหวาย ประทุมรัตน์ 2 4 2510 45
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ สสอ.น้ำโสม น้ำโสม
042289188
140 1 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
69
69 07/09/2554 นาง ทองวัน ประทุมรัตน์ 7 1 2510 45
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.บ้านหยวก น้ำโสม
042910184
140 1 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
70
70 07/09/2554 นาง โชติกาญจน์ วาดวงษ์ 5 2 2519 36
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.บ้านหยวก น้ำโสม
042910184
1 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
71
71 07/09/2554 นาย พงศกร บุญมาตุ่น 26 4 2532 23
ลูกจ้าง
ป.สธ. จพ.สธ. รพ.สต.บ้านหยวก น้ำโสม
042910184
21 5 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
72
72 07/09/2554 นาย ไพบูลย์ ศรีพิมพ์สอ 12 7 2513 42
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ สสอ.กุดจับ กุดจับ
042291138
35 2 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
73
73 07/09/2554 นาย ธามพิสิษฐ์ ตีเมืองสอง 3 12 2514 41
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ สสอ.กุดจับ กุดจับ
042291138
69/1 4 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
74
74 07/09/2554 นาง ปราณี วรวงศ์เทพ 29 6 2501 54
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ สสอ.กุดจับ กุดจับ
042291138
474 2 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
75
75 07/09/2554 นาง มัลลิกา สอนเพ็ง 5 2 2504 51
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ สสอ.กุดจับ กุดจับ
042291138
บ้านพัก สสอ. กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
76
76 07/09/2554 นาง พิกุล ศรีภา 23 2 2504 51
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ สสอ.กุดจับ กุดจับ
042291138
299 1 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
77
77 07/09/2554 นาง นิ่มนวล เรืองอุไร 4 6 2499 56
ข้าราชการ
ป.ผด. จพ.สธ. รพ.สต.หนองฆ้อง กุดจับ
79 6 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
78
78 07/09/2554 นาง สมถวิล ลมอ่อน 28 8 2497 58
ข้าราชการ
ป.ผด. จพ.สธ. รพ.สต.บ่อทอง กุดจับ
042131034
46 10 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
79
79 07/09/2554 น.ส. วรรณพร ช่วยชัย 12 9 2531 24
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.บ่อทอง กุดจับ
042131034
24/1 9 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
80
80 07/09/2554 นาง ละมุล สีหบุตร 10 11 2498 57
ข้าราชการ
ป.ผด. จพ.สธ. รพ.สต.บ้านโพธิ์ กุดจับ
126 1 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
81
81 07/09/2554 นาย ทรัพย์สิน วงษ์ศิลป์ 20 11 2503 52
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.สร้างแป้น กุดจับ
042124575
543 7 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
82
82 07/09/2554 น.ส. วรรณี เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล 21 11 2512 43
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.สร้างแป้น กุดจับ
042124575
35/31 ถ.ศรีชมชื่ กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
83
83 07/09/2554 นาย วีรพันธ์ รอดชมภู 21 7 2504 51
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ดงหวาย กุดจับ
120 4 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
84
84 07/09/2554 นาย ดาว สอนเพ็ง 25 5 2503 52
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ตาลเรียน กุดจับ
042131310
48 1 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
85
85 07/09/2554 นาง นิ่มนวล ประดับสุข 2555
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ตาลเรียน กุดจับ
042131310
8 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
86
86 07/09/2554 นาย วิทยา พันแฮด 25 4 2514 41
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ตาลเรียน กุดจับ
042131310
101 5 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
87
87 07/09/2554 นาง อัมพร ลือคำหาญ 9 2 2502 53
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ขอนยูง กุดจับ
222 13 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
88
88 07/09/2554 นาง เพ็ญศิริ โสรมรรค 8 1 2517 38
ข้าราชการ
ป.สธ. จพ.สธ. รพ.สต.ขอนยูง กุดจับ
79 12 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
89
89 07/09/2554 นาง ทิฆัมพร อัญญธนกิจเริญ 14 2 2509 46
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ขอนยูง กุดจับ
705 4 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
90
90 07/09/2554 นาง กรรณิกา สาลีอาจ 23 11 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ขอนยูง กุดจับ
17 3 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
91
91 07/09/2554 นาง แสงจันทร์ นาจรูญ 13 3 2515 40
ลูกจ้าง
ป.สธ. จพ.สธ. รพ.สต.เหล่าตำแย กุดจับ
92 9 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
92
92 07/09/2554 นาง สุปราณี สุริยพัฒน์ 31 12 2501 54
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.โคกสว่าง กุดจับ
48 14 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
93
93 07/09/2554 น.ส. ลำไพร นาบำรุง 31 8 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.โคกสว่าง กุดจับ
042250881
175 1 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
94
94 07/09/2554 นาง รัตนา พลยศ 18 9 2508 47
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.โคกสว่าง กุดจับ
19/3 13 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
95
95 07/09/2554 นาง บัวศรี ผาวงษ์ 10 2 2501 54
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ดงบัง กุดจับ
0819753755
72 3 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
96
96 07/09/2554 นาง พิสมัย โคตะมะ 10 4 2513 42
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ดงบัง กุดจับ
56 7 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
97
97 07/09/2554 นาย ทนงศักดิ์ ไชยบัน 1 7 2521 34
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ดงบัง กุดจับ
150 5 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
98
98 07/09/2554 นาย ออมสิน อินลุเพท 11 3 2529 26
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ดงบัง กุดจับ
144 6 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
99
99 20/09/2554 นาง สเน่ห์ ศรีสวัสดิ์ 18 12 2506 49
ข้าราชการ
ป.โท พ.วิชาชีพ รพ.วังสามหมอ วังสามหมอ
327 2 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
100
100 20/09/2554 นาง อารี ศรีพอ 13 4 2496 59
ข้าราชการบำนาญ
ป.ผด. จพ.สธ. วังสามหมอ
109 1 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
101
101 20/09/2554 น.ส. จารุดา พลรักษา 24 11 2523 32
ลูกจ้าง
ปวส. พ.ธุรการ รพ.สต.หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
042141022
60 10 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
102
102 20/09/2554 น.ส. วิภาดา อันทะโส 1 5 2529 26
ลูกจ้าง
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
042141022
123 6 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
103
103 20/09/2554 น.ส. นิภาพร จ้านกันหา 19 3 2531 24
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
042141022
67 2 วังสามหมอ วังสามหมอ
ขอนแก่น
40160 รายปี รายปี
104
104 20/09/2554 น.ส. จิราภรณ์ ภูน้ำต้น 4 11 2529 26
ลูกจ้าง
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
042141022
136 5 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
105
105 20/09/2554 น.ส. นิตยา ผุยปุโรย 27 10 2530 25
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
042141022
74 7 วังสามหมอ วังสามหมอ
ร้อยเอ็ด
45000 รายปี รายปี
106
106 20/09/2554 น.ส. บัวหลัน ชัยปัญหา 30 6 2525 30
ลูกจ้าง
ม.6 พนักงานทั่วไป รพ.สต.หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
042141022
25 6 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
107
107 20/09/2554 นาย เชวง ยอดยศ 15 5 2504 51
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ รพ.สต.หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
042141022
327 2 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
108
108 20/09/2554 น.ส. ธัญญา มั่งมีศรี 6 6 2520 35
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
042141022
42 5 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
109
109 21/09/1954 นาง อรณิชา ดุลยลา 30 6 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ สสอ.น้ำโสม น้ำโสม
130 7 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
110
110 21/09/1954 นาย จักรี สีดา 5 6 2500 55
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.คำน้อย วังสามหมอ
66 8 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com