ระบบสมาชิก

ค้นหา : ตามรหัสสมาชิก,ชื่อ, นามสกุล,อำเภอ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 454 คน
ลำดับ เลขที่สมาชิก วดป.ที่เป็นสมาชิก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
วันเกิด
เดือนเกิด ปีเกิด อายุ(ปี)
อาชีพ
วุฒิ ตำแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน
อำเภอที่ทำงาน
โทรศัพท์หน่วยงาน บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเภทสมาชิก หมายเหตุ
111
111 21/09/1954 น.ส. วรัญญา วันวิเศษ 12 4 2531 24
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.คำน้อย วังสามหมอ
36 10 วังสามหมอ วังสามหมอ
กาฬสินธิ์
46130 รายปี รายปี
112
112 21/09/1954 น.ส. จารุวรรณ ศรีสร้อย 9 2 2531 24
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.คำน้อย วังสามหมอ
127 15 วังสามหมอ วังสามหมอ
สกลนคร
47160 รายปี รายปี
113
113 21/09/1954 นาง จันทร์เพ็ญ มาตนอก 8 5 2506 49
ลูกจ้าง
ม.ศ.3 พนักงานทั่วไป รพ.สต.คำน้อย วังสามหมอ
60/2 8 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
114
114 21/09/1954 น.ส. ปิยะมาศ เรืองกอง 1 9 2531 24
ลูกจ้าง
ปวส. พนักงานธุรการ รพ.สต.คำน้อย วังสามหมอ
83 8 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
115
115 21/09/1954 น.ส. กำไลมาศ ผลเดช 2 3 2533 22
ลูกจ้าง
ปวส. จพ.สธ. รพ.สต.คำไฮ วังสามหมอ
265 9 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
116
116 21/09/1954 นาง ลำไย ฤทธิ์จันดี 9 8 2520 35
ลูกจ้าง
ม.6 พนักงานทั่วไป รพ.สต.คำไฮ วังสามหมอ
180 2 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
117
117 21/09/1954 นาย ภานุมาศ ทุมวัน 2555
ลูกจ้าง
ปวส. จพ.สธ. รพ.สต.คำไฮ วังสามหมอ
64 2 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41260 รายปี รายปี
118
118 21/09/1954 นาย สงกรานต์ วังแสง 25 5 2515 40
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.คำไฮ วังสามหมอ
45 5 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
119
119 21/09/1954 ว่าที่ ร.ต. เปรมม์ปรีดา อัมวรรณ 31 1 2510 45
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ รพ.สต.คำไฮ วังสามหมอ
042250105
10/1 3 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
120
120 21/09/1954 นาง บุษกร สิงห์ทอง 20 8 2511 44
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.คำยาง วังสามหมอ
5 1 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
121
121 21/09/1954 น.ส. นงค์คราญ พรหมศิริ 17 5 2526 29
ลูกจ้าง
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.คำยาง วังสามหมอ
122 1 วังสามหมอ วังสามหมอ
สกลนคร
รายปี รายปี
122
122 21/09/1954 น.ส. น้ำทิพย์ เพียงเกษ 3 6 2533 22
ลูกจ้าง
ม.6 พนักงานทั่วไป รพ.สต.คำยาง วังสามหมอ
042250155
92 16 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
123
123 21/09/1954 น.ส. นฤมล ฤาไกรศรี 16 12 2529 26
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.คำยาง วังสามหมอ
042250155
84 1 วังสามหมอ วังสามหมอ
สกลนคร
47170 รายปี รายปี
124
124 21/09/1954 นาง สุรีรัตน์ อัมวรรณ 13 12 2513 42
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.คำยาง วังสามหมอ
042250155
10/1 3 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
125
125 21/09/1954 นาย สำเนียง จันทรา 5 1 2500 55
ลูกจ้าง
ป.วิชาการศึกษา พ.สช. รพ.สต.คำยาง วังสามหมอ
042250155
20/1 3 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
126
126 21/09/1954 นาง พวรรณตรี กงซุย 9 8 2526 29
ลูกจ้าง
ม.6 พนักงานทั่วไป รพ.สต.คำยาง วังสามหมอ
042250155
77 8 วังสามหมอ วังสามหมอ
สกลนคร
47150 รายปี รายปี
127
127 22/09/1954 น.ส. จริยาพร ศรีจอมพล 26 1 2530 25
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.เวียงคำ กุมภวาปี
042910096
107 1 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
128
128 22/09/1954 น.ส. พิทยา ภาโนมัย 19 8 2512 43
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ รพ.สต.เวียงคำ กุมภวาปี
042910096
11 18 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
129
129 22/09/1954 นาง อำคา แก้วประมูล 17 12 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.บ้านผือ กุมภวาปี
67 4 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
130
130 22/09/1954 นาง ฉวีวรรณ ไชยชาญ 14 4 2497 58
ข้าราชการ
ป.ผด. จพ.สธ. สสอ.กุมภวาปี กุมภวาปี
299 4 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
131
131 22/09/1954 นาย คำใส แก้วโพนยอ 1 9 2497 58
ข้าราชการ
ป.พอ. จพ.สธ. รพ.สต.ท่าลี่ กุมภวาปี
203 4 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
132
132 22/09/1954 นาย อเนก นวลไชยดี 5 10 2506 49
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ สสอ.กุมภวาปี กุมภวาปี
042334355
81/4 3 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
133
133 22/09/1954 นาย เดชา วรบุตร 28 7 2508 47
ข้าราชการ
ป.พอ. จพ.สธ. รพ.สต.หินฮาว กุมภวาปี
382 2 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
134
134 22/09/1954 นาง จุฑามาศ โมฆะรัตน์ 9 9 2498 57
ข้าราชการ
ป.ผด. จพ.สธ. รพ.สต.ทองอินทร์ กุมภวาปี
341/2 2 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41330 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
135
135 22/09/1954 น.ส. ณัฏฐชล พรหมสาขา ณ สกลนคร 27 1 2518 37
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ตูมใต้ กุมภวาปี
158 4 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
136
136 22/09/1954 นาง วิยาดา จิตธรรมมา 3 10 2496 59
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ สสอ.กุมภวาปี กุมภวาปี
042334355
90 17 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41370 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
137
137 22/09/1954 นาย สันติภาพ โพธิมา 19 6 2515 40
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ รพ.สต.สีออ กุมภวาปี
66 3 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
138
138 22/09/1954 นาง เยาวภา ไชยจักร 12 3 2495 60
ข้าราชการบำนาญ
ป.ตรี นวก.สธ กุมภวาปี
198 3 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
139
139 23/09/1954 นาง อรุณ หาพรหม 5 9 2511 44
ลูกจ้าง
ม.6 พนักงานทั่วไป รพ.สต.เหล่าตำแย กุดจับ
126 8 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
140
140 23/09/1954 นาย สงกรานต์ ไชยสมบัติ 16 4 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.เหล่าตำแย กุดจับ
550/229 1 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
141
141 23/09/1954 น.ส. ธัญญลักษณ์ โคตรศรีวงษ์ 6 6 2530 25
ข้าราชการ
ปวส. จพ.สธ. รพ.สต.เหล่าตำแย กุดจับ
73 10 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41310 รายปี รายปี
142
142 23/09/1954 นาง บัวไข ม่วงสนิท 1 9 2516 39
ลูกจ้าง
ม.3 พ.นวดแผนไทย รพ.สต.เหล่าตำแย กุดจับ
84 6 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
143
143 23/09/1954 นาย เทา ม่วงสนิท 7 1 2513 42
ลูกจ้าง
ม.3 พนักงานทั่วไป รพ.สต.เหล่าตำแย กุดจับ
84 6 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
144
144 23/09/1954 น.ส. สรัญญา เวียงไชย 6 4 2522 33
ลูกจ้าง
ป.ตรี พ.ธุรการ รพ.สต.เหล่าตำแย กุดจับ
349/1 13 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
145
145 26/10/2554 นาง ประคิด ชาวกะมุด 21 11 2502 53
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.สร้างแป้น กุดจับ
225 3 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
146
146 26/10/2554 นาง ชนิดาพร พลบูรณ์ 5 8 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.หนองฆ้อง กุดจับ
640/43 4 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
147
147 26/10/2554 นาง หนูแก้ว กองศรีมา 20 2 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.หนองฆ้อง กุดจับ
43 2 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
148
148 26/10/2554 นาง สมพร นิลดาศรี 18 10 2500 55
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.น.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
149
149 26/10/2554 นาง ศศิธร ถิ่นปรุ 1 5 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.น.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
รายปี รายปี
150
150 26/10/2554 นาย อัฎฐพล เสนาอามาตย์ 6 9 2522 33
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.น.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
59/242 ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
151
151 26/10/2554 นาย ศรัญยุทธ เครื่องประดับ 27 3 2527 28
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.ทันตะฯ รพ.สต.น.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
202 2 ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
152
152 26/10/2554 น.ส. ดารุณี ชมโคกกรวด 26 8 2555
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.น.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
137 1 ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
153
153 26/10/2554 นาย วรพจน์ ศิริภักดิ์ 15 11 2508 47
ลูกจ้าง
ม.6 พนักงานทั่วไป รพ.สต.น.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
123 1 ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
154
154 26/10/2554 นาง สลวย บำรุงภักดี 28 10 2509 46
ลูกจ้าง
ม.6 ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.น.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
49 12 ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
155
155 26/10/2554 นาง สุณี ศรีเหลือง 10 5 2511 44
ลูกจ้าง
ปวส. พ.แพทย์แผนไทย เวชกรรมไทย รพ.สต.น.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
105 6 ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
156
156 26/10/2554 นาย พิพัฒน์ หมั่นเก็บ 16 10 2530 25
ลูกจ้าง
ป.ตรี พ.บันทึกข้อมูล รพ.สต.น.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
39 13 ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
157
157 26/10/2554 นาย เหมราช ราชป้องขันธ์ 30 1 2530 25
ลูกจ้าง
ป.ตรี นักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.น.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
รายปี รายปี
158
158 26/10/2554 นาง ก้านก่อง ปัญหา 7 7 2506 49
ลูกจ้าง
ม.6 พนักงานทั่วไป รพ.สต.น.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
117 1 ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
159
159 26/10/2554 น.ส. อุราวรรณ สะอาดภูมิ 2 10 2526 29
ลูกจ้าง
ป.ตรี พ.ธุรการ สสอ.ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
30 12 ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
160
160 26/10/2554 นาง จิตประภา บำรุงภักดี 8 10 2502 53
ลูกจ้างประจำ
ม.6 ผช.จนท.สธ. รพ.สต.น.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
042335084
11/1 4 ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
161
161 26/10/2554 น.ส. พัสสิตา สะเทิงรัมย์ 22 3 2517 38
ลูกจ้าง
ม.6 พ.นวดแผนไทย รพ.สต.บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
144 10 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
162
162 26/10/2554 นาง เปรมปิยะ บุญพา 23 5 2525 30
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
232 11 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
163
163 26/10/2554 นาง วัชชิราภรณ์ ไชยอุบล 3 5 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
335/32 14 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
164
164 26/10/2554 น.ส. ณัชชา วรสาร 21 6 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
211 1 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
165
165 26/10/2554 นาง กนกวรรณ ไชยคำจันทร์ 3 2 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
87 1 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com