ระบบสมาชิก

ค้นหา : ตามรหัสสมาชิก,ชื่อ, นามสกุล,อำเภอ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 454 คน
ลำดับ เลขที่สมาชิก วดป.ที่เป็นสมาชิก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
วันเกิด
เดือนเกิด ปีเกิด อายุ(ปี)
อาชีพ
วุฒิ ตำแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน
อำเภอที่ทำงาน
โทรศัพท์หน่วยงาน บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเภทสมาชิก หมายเหตุ
166
166 26/10/2554 นาย อุทัย ธงชัย 15 9 2530 25
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
222 2 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
นครพนม
48160 รายปี รายปี
167
167 26/10/2554 นาง บุญเรือง คำยงค์ 12 6 2501 54
ลูกจ้างประจำ
ม.ศ.3 ผช.จนท.สธ. รพ.สต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
90 10 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
168
168 26/10/2554 นาง คำกี แก้วแก่น 6 6 2504 51
ลูกจ้าง
ม.6 พสอ. รพ.สต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
124 6 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
169
169 26/10/2554 นาย ภคชนม์ นามดี 21 2 2532 23
ลูกจ้าง
ปวส. พ.บันทึกข้อมูล รพ.สต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
61 7 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
170
170 26/10/2554 นาง พัชรมณฑ์ บุญพา 12 4 2514 41
ลูกจ้าง
ปวส. พนักงานทั่วไป รพ.สต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
72 10 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
171
171 26/10/2554 นาย ชาติ ใจบุญ 18 4 2521 34
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
218 13 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
172
172 26/10/2554 นาง ศิริพร ภักดีศรี 29 1 2525 30
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
478 14 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
173
173 26/10/2554 น.ส. กัลยา ชาญฉลาด 9 3 2520 35
ลูกจ้าง
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.หนองแคน ไชยวาน
042265067
1 1 ไชยวาน ไชยวาน
อุดรธานี
41290 รายปี รายปี
174
174 26/10/2554 น.ส. เทียนเงิน เนตรขันธ์ 10 1 2533 22
ลูกจ้าง
ปวส. จพ.สธ. รพ.สต.หนองแคน ไชยวาน
042265067
32 10 ไชยวาน ไชยวาน
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
175
175 26/10/2554 น.ส. อมรพันธ์ ทองนอก 24 4 2532 23
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.หนองแคน ไชยวาน
042265067
193 7 ไชยวาน ไชยวาน
อุดรธานี
41290 รายปี รายปี
176
176 26/10/2554 นาย สมัย อินทะชุม 20 4 2524 31
ลูกจ้าง
ม.6 พนักงานทั่วไป รพ.สต.หนองแคน ไชยวาน
042265067
220 11 ไชยวาน ไชยวาน
อุดรธานี
41290 รายปี รายปี
177
177 26/10/2554 น.ส. กมลทิพย์ นามพระไตร 2 5 2529 26
ลูกจ้าง
ป.ตรี จพ.ทันตะฯ รพ.สต.หนองแคน ไชยวาน
042265067
110 10 ไชยวาน ไชยวาน
อุดรธานี
41290 รายปี รายปี
178
178 26/10/2554 นาง เขียว บุษดี 18 4 2515 40
ลูกจ้าง
ป.ตรี พ.เยี่ยมบ้าน รพ.สต.หนองแคน ไชยวาน
042265067
180 5 ไชยวาน ไชยวาน
อุดรธานี
41290 รายปี รายปี
179
179 26/10/2554 น.ส. เพียรทอง โสนางาม 16 5 2526 29
ลูกจ้าง
ป.ตรี พสอ. รพ.สต.หนองแคน ไชยวาน
042265067
32 4 ไชยวาน ไชยวาน
อุดรธานี
41290 รายปี รายปี
180
180 26/10/2554 นาง สุชาดา ปัญญาใส 20 3 2525 30
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.หนองแคน ไชยวาน
042265067
24 2 ไชยวาน ไชยวาน
อุดรธานี
41290 รายปี รายปี
181
181 26/10/2554 นาง สงวน ศรีจันทร์ 8 6 2554 1
ข้าราชการ
ปวส. จพ.สธ. รพ.สต.หนองแคน ไชยวาน
042265067
65 17 ไชยวาน ไชยวาน
อุดรธานี
41290 รายปี รายปี
182
182 26/10/2554 นาง วรินธิรา ธงชัย 2 11 2524 31
ลูกจ้าง
ป.ตรี พ.คอมพิวเตอร์ รพ.สต.หนองแคน ไชยวาน
042265067
13 7 ไชยวาน ไชยวาน
อุดรธานี
41290 รายปี รายปี
183
183 26/10/2554 นาย รังสรรค์ พบวงศ์ษา 17 5 2509 46
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.โนนทองหลาง บ้านดุง
2 บ้านดุง บ้านดุง
อุดรธานี
41190 รายปี รายปี
184
184 26/10/2554 น.ส. ชุติมา ศิริมาศ 15 11 2531 24
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.โนนทองหลาง บ้านดุง
351 4 บ้านดุง บ้านดุง
สกลนคร
47280 รายปี รายปี
185
185 26/10/2554 นาง หนูจันทร์ จังอินทร์ 12 1 2514 41
ลูกจ้าง
ม.6 พสอ. รพ.สต.โนนทองหลาง บ้านดุง
127 1 บ้านดุง บ้านดุง
อุดรธานี
41190 รายปี รายปี
186
186 26/10/2554 นาย จุฬาภรณ์ จังอินทร์ 9 11 2510 45
ลูกจ้าง
ม.6 พนักงานทั่วไป รพ.สต.โนนทองหลาง บ้านดุง
127 1 บ้านดุง บ้านดุง
อุดรธานี
41190 รายปี รายปี
187
187 26/10/2554 นาง นภัชวัณฐ์ อนานันต์ 14 9 2524 31
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.โนนทองหลาง บ้านดุง
68 9 บ้านดุง บ้านดุง
อุดรธานี
41190 รายปี รายปี
188
188 26/10/2554 น.ส. เบญจกานี ไวตะโคตร 4 12 2529 26
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.โนนทองหลาง บ้านดุง
25 10 บ้านดุง บ้านดุง
มหาสารคาม
44110 รายปี รายปี
189
189 26/10/2554 นาย วีระพันธ์ บรรเทาทุกข์ 26 6 2529 26
ลูกจ้าง
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.โนนทองหลาง บ้านดุง
105 1 บ้านดุง บ้านดุง
อุดรธานี
41190 รายปี รายปี
190
190 26/10/2554 นาง ธันญหง ทองแถม 19 2 2502 53
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.หนองใส เมือง
042921010
5 8 เมือง เมือง
อุดรธานี
41000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
191
191 26/10/2554 นาย สาคร อำคา 1 2 2495 60
ข้าราชการ
ป.พอ. จพ.สธ. สสอ.วังสามหมอ วังสามหมอ
59 1 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41110 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
192
192 26/10/2554 นาง ลำดวน ธนะเวช 24 12 2497 58
ข้าราชการ
ป.ผด. จพ.สธ. รพ.สต.บะยาว วังสามหมอ
9 9 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
193
193 26/10/2554 นาย อัษฎาวุธ ภูเหล่าม่วง 19 4 2511 44
ข้าราชการ
ป.พอ. จพ.สธ. รพ.สต.โนนสะอาด วังสามหมอ
388/15 5 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
194
194 26/10/2554 นาง มะลิ คลื่นแก้ว 7 8 2504 51
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.โนนสะอาด วังสามหมอ
407 2 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
195
195 26/10/2554 นาย สุกัน พันวิลัย 2 7 2520 35
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.บ้านหนองเม็ก หนองวัวซอ
042250581
72/2 4 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
196
196 26/10/2554 นาง น้อมจิต ศรีราช 11 11 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.บ้านหนองเม็ก หนองวัวซอ
042250581
139 1 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41360 รายปี รายปี
197
197 26/10/2554 นาง สุจรรยา บุตรน้อย 18 7 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.บ้านหนองเม็ก หนองวัวซอ
042250581
147 1 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41360 รายปี รายปี
198
198 26/10/2554 นาย จักรพงษ์ ศรีราช 22 7 2512 43
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ สสอ.หนองวัวซอ หนองวัวซอ
042298340
139 1 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41360 รายปี รายปี
199
199 26/10/2554 นาง กัลยารัตน์ เคนถาวร 6 11 2503 52
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.หนองบัวบาน หนองวัวซอ
042285575
593/75 4 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
200
200 26/10/2554 นาง นงเยาว์ ไชยเดช 10 3 2506 49
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.หนองบัวบาน หนองวัวซอ
170 1 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41220 รายปี รายปี
201
201 26/10/2554 นาย สมควร ถีวุฒิตา 16 2 2505 50
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.บ้านหนองแสง หนองวัวซอ
80 10 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41220 รายปี รายปี
202
202 26/10/2554 นาง แสงจันทร์ ยอดคีรี 14 7 2504 51
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.หนองบัวบาน หนองวัวซอ
19 5 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41360 รายปี รายปี
203
203 26/10/2554 นาย สุวิทย์ ชัยพิบูล 10 3 2519 36
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ รพ.สต.น้ำพ่น หนองวัวซอ
215 1 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41360 รายปี รายปี
204
204 26/10/2554 นาง สะอาด ชูสุวรรณ 1 2 2496 59
ลูกจ้างประจำ
ม.6 ผช.จนท.สธ. รพ.สต.น้ำพ่น หนองวัวซอ
58/1 1 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41360 รายปี รายปี
205
205 26/10/2554 น.ส. สาลินี ฮุยเสนา 6 1 2531 24
ลูกจ้าง
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.น้ำพ่น หนองวัวซอ
042130062
76 4 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41360 รายปี รายปี
206
206 26/10/2554 นาย ธีระวัฒน์ ลาสงยาง 4 4 2532 23
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.น้ำพ่น หนองวัวซอ
042130062
651/179 1 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
207
207 26/10/2554 นาย สุรสิทธิ์ รินชมภู 29 1 2520 35
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.น้ำพ่น หนองวัวซอ
042130062
151 9 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41360 รายปี รายปี
208
208 26/10/2554 นาง อรอนงค์ สายสิงห์ 27 7 2525 30
ลูกจ้าง
ป.ตรี พ.ธุรการ รพ.สต.น้ำพ่น หนองวัวซอ
042130062
34 8 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41360 รายปี รายปี
209
209 26/10/2554 นาง ปราณี ไม่หวัน 27 1 2514 41
ลูกจ้าง
ม.6 พนักงานทั่วไป รพ.สต.น้ำพ่น หนองวัวซอ
042130062
21 4 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41360 รายปี รายปี
210
210 26/10/2554 นาย แป้ง เลิศล้ำ 10 4 2500 55
ลูกจ้าง
ม.3 พนักงานทั่วไป รพ.สต.น้ำพ่น หนองวัวซอ
042130062
192 1 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41360 รายปี รายปี
211
211 26/10/2554 น.ส. จิราภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1 3 2530 25
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.น้ำพ่น หนองวัวซอ
042130062
รพ.สต. 1 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41360 รายปี รายปี
212
212 26/10/2554 นาง อุไรวรรณ ลิ้มชัยพฤกษ์ 2 12 2518 37
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.กุดสระ เมือง
289/5 8 เมือง เมือง
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
213
213 26/10/2554 นาย วัชรากร โพธิ์ศรี 5 3 2515 40
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.กุดสระ เมือง
042211360
111 5 เมือง เมือง
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
214
214 26/10/2554 น.ส. นันทิยา เมฆวรรณ 24 9 2529 26
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
042258131
111 8 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
215
215 26/10/2554 น.ส. สุกัญญา พิมพ์เหลา 25 3 2530 25
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
042258131
228 1 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
216
216 26/10/2554 นาย อดุลย์ ศรีนันทะ 2555
สสอ.พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
217
217 26/10/2554 นาย สาธิต จันทะสี 2555
สสอ.พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
218
218 26/10/2554 นาง นิราวรรณ ทูลแก้ว 2555
สสอ.พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
219
219 26/10/2554 นาย ไตรภพ ภักดีศรี 2555
รพ.สต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
220
220 26/10/2554 นาย บุญทัน สุระชน 2555
รพ.สต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com