ระบบสมาชิก

ค้นหา : ตามรหัสสมาชิก,ชื่อ, นามสกุล,อำเภอ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 454 คน
ลำดับ เลขที่สมาชิก วดป.ที่เป็นสมาชิก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
วันเกิด
เดือนเกิด ปีเกิด อายุ(ปี)
อาชีพ
วุฒิ ตำแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน
อำเภอที่ทำงาน
โทรศัพท์หน่วยงาน บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเภทสมาชิก หมายเหตุ
221
221 26/10/2554 นาง ธนกร เมฆวรรณ 2555
รพ.สต.บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
222
222 26/10/2554 นาย ภูธร แววศรี 2555
รพ.สต.บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
223
223 26/10/2554 นาง หนูลักษณ์ บุญพา 2555
รพ.สต.บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
224
224 26/10/2554 น.ส. สุภาภรณ์ สมศรีงาม 2555
พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
225
225 26/10/2554 นาย สุขุม ประกันสิทธิ์ 2555
รพ.สต.นาทราย พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
226
226 26/10/2554 นาย ปรีชา ชนะพาล 2555
รพ.สต.ถ่อนนาเพลิน พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
227
227 26/10/2554 นาง แววตา ชาวนา 2555
รพ.สต.นาทราย พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
228
228 26/10/2554 น.ส. ประภัสสร บุตรสาลี 2555
รพ.สต.นาทราย พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
229
229 26/10/2554 นาง สุภาภรณ์ ศรีชัยมูล 2555
รพ.สต.นาทราย พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
230
230 26/10/2554 นาง มณีจันทร์ เทียมศรี 2555
รพ.สต.นาทราย พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
231
231 26/10/2554 นาย สุรพงษ์ ศรีชัยมูล 2555
รพ.สต.นาทราย พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
232
232 26/10/2554 นาง เบญจมาภรณ์ สุขมร 2555
รพ.สต.นาทราย พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
233
233 26/10/2554 นาย วาทิต สุวรรณศรี 10 12 2515 40
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ รพ.สต.สะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคม
042144576
390/43 4 ประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
41330 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
234
234 22/11/2554 น.ส. จุฬาภรณ์ เกษมสานต์ 12 4 2530 25
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.พันดอน กุมภวาปี
042331689
462/2 15 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41370 รายปี รายปี
235
235 22/11/2554 น.ส. นภาพร ศรีกงพาน 2 11 2522 33
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.พันดอน กุมภวาปี
042331689
62 16 กุมภวาปี กุมภวาปี
อุดรธานี
41370 รายปี รายปี
236
236 22/11/2554 น.ส. เพ็ญพร เหมรานนท์ 25 9 2531 24
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.พันดอน กุมภวาปี
042331689
29/1 9 กุมภวาปี กุมภวาปี
กาฬสินธิ์
46140 รายปี รายปี
237
237 22/11/2554 นาง สายพิณ ธวัชวิเชียร 18 12 2502 53
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.กุดสระ เมือง
042321766
598/2 1 เมือง เมือง
อุดรธานี
41000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
238
238 22/11/2554 นาง ศรัญยา เขตสูงเนิน 28 9 2516 39
ลูกจ้าง
ป.ตรี พนักงานทั่วไป รพ.สต.กุดสระ เมือง
042266360
144 15 เมือง เมือง
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
239
239 22/11/2554 นาย สมพร บุญมาตุ่น 7 7 2506 49
ลูกจ้าง
ป.4 พนักงานทั่วไป รพ.สต.กุดสระ เมือง
042266360
116 5 เมือง เมือง
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
240
240 22/11/2554 นาง กษมณ ขันธรัตน์ 20 4 2507 48
ลูกจ้างประจำ
ปวช. พนักงานสถานที่ รพ.สต.กุดสระ เมือง
042266360
248 5 เมือง เมือง
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
241
241 22/11/2554 นาง นฤานาฏ โพธิ์ศรี 12 7 2515 40
ลูกจ้างชั่วคราว
ม.6 พนักงานธุรการ รพ.สต.กุดสระ เมือง
042266360
111 5 เมือง เมือง
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
242
242 22/11/2554 นาย เบญจพล โคตรชารี 2 12 2530 25
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.กุดค้า ทุ่งฝน
บ้านพัก 10 ทุ่งฝน ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
243
243 22/11/2554 น.ส. อุบลวรรณ มาตย์มูล 27 8 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.กุดค้า ทุ่งฝน
บ้านพัก 11 ทุ่งฝน ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
244
244 22/11/2554 นาง ดวงรัตน์ ขมิ้นเขียว 9 1 2503 52
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.กุดค้า ทุ่งฝน
131 7 ทุ่งฝน ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
245
245 22/11/2554 นาง รุ่งตะวัน โคกสถาน 10 9 2512 43
ลูกจ้างชั่วคราว
ปวส. จพ.สธ. สสอ.ทุ่งฝน ทุ่งฝน
042269031
323 1 ทุ่งฝน ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
246
246 22/11/2554 นาง ธิยากร กุลวงศ์ 30 9 2520 35
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.นาชุมแสง ทุ่งฝน
218 6 ทุ่งฝน ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
247
247 22/11/2554 น.ส. ศศิธร มหาโยธี 19 7 2498 57
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.นาชุมแสง ทุ่งฝน
220 2 ทุ่งฝน ทุ่งฝน
อุดรธานี
ตลอดชีพ ตลอดชีพ
248
248 22/11/2554 น.ส. สุวรรณา ลียะวงศ์ 2 7 2527 28
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.นาชุมแสง ทุ่งฝน
15 3 ทุ่งฝน ทุ่งฝน
อุดรธานี
41210 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
249
249 22/11/2554 นาง ชุมพร สิงห์คราม 2555
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ศรีสว่าง ทุ่งฝน
312/1 1 ทุ่งฝน ทุ่งฝน
อุดรธานี
41250 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
250
250 22/11/2554 นาย สาธิต คงหา 27 1 2527 28
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ศรีสว่าง ทุ่งฝน
8 5 ทุ่งฝน ทุ่งฝน
อุดรธานี
41250 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
251
251 22/11/2554 นาย คงเดช โสดา 18 2 2504 51
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ศรีสว่าง ทุ่งฝน
59/175 5 ทุ่งฝน ทุ่งฝน
อุดรธานี
41000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
252
252 22/11/2554 นาง สมปอง พรหมพลจร 14 9 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ สสอ.บ้านผือ บ้านผือ
042281302
208 10 บ้านผือ บ้านผือ
อุดรธานี
41160 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
253
253 22/11/2554 นาย อภิชาต มีจันที 18 8 2506 49
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.สะแบง หนองหาน
237 3 หนองหาน หนองหาน
อุดรธานี
41130 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
254
254 22/11/2554 นาย กังวาฬ กาญจนกัณโห 21 4 2506 49
ข้าราชการบำนาญ
ป.โท จนท.ประกันสุขภาพ สปสช.เขต๘ เมือง
042325674
61 6 เมือง เมือง
อุดรธานี
41000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
255
255 08/12/1954 น.ส. รัตนาภรณ์ ชาเหลา 20 11 2529 26
ลูกจ้างชั่วคราว
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.นาดี หนองแสง
042134077
90 14 หนองแสง หนองแสง
สกลนคร
47170 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
256
256 08/12/1954 น.ส. สุวรรณา อินทนพ 6 12 2505 50
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ รพ.สต.หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
042140234
244 1 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
257
257 08/12/1954 นาย โอฉัน เกษโสภา 12 1 2526 29
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
042140234
98 10 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
258
258 08/12/1954 น.ส. วรางคณา วงษ์ดี 9 8 2522 33
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.ทันตฯ รพ.สต.หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
042140234
104 6 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
259
259 08/12/1954 นาง วัลลีย์ อาษาไชย 24 2 2509 46
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
042140234
200 1 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
260
260 08/12/1954 น.ส. ศลิษา ไชยโสดา 12 11 2519 36
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
042140234
104 3 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
261
261 08/12/1954 นาง สยุมพร แสนมะเพ็ง 10 1 2525 30
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.ทันตฯ รพ.สต.หนองกุงศรี โนนสะอาด
102 6 โนนสะอาด โนนสะอาด
อุดรธานี
41240 รายปี รายปี
262
262 08/12/1954 นาง อารีวรรณ ใบอ่อน 16 5 2555
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.นาเหล่า โนนสะอาด
102 8 โนนสะอาด โนนสะอาด
อุดรธานี
41240 รายปี รายปี
263
263 08/12/1954 นาง รุษณี จันทร์ดี 3 11 2555
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.นาเหล่า โนนสะอาด
64 7 โนนสะอาด โนนสะอาด
อุดรธานี
41240 รายปี รายปี
264
264 08/12/1954 นาย ณรงค์ พรมกัญญา 9 4 2504 51
ข้าราชการ
ป.สธ. จพ.สธ. รพ.สต.ทมป่าข่า โนนสะอาด
0844283033
45 1 โนนสะอาด โนนสะอาด
อุดรธานี
41330 รายปี รายปี
265
265 08/12/1954 นาย ศุภกิตต์ ชินวรรณ 13 5 2509 46
ข้าราชการ
ป.สธ. จพ.สธ. รพ.สต.หนองกุงศรี โนนสะอาด
101 1 โนนสะอาด โนนสะอาด
อุดรธานี
41240 รายปี รายปี
266
266 08/12/1954 นาง เรืองนภา จักษุเฮียง 6 3 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.หนองกุงศรี โนนสะอาด
127 1 โนนสะอาด โนนสะอาด
อุดรธานี
41240 รายปี รายปี
267
267 08/12/1954 นาง ธมลวรรณ โคกยาว 22 5 2521 34
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.โนนสำราญ โนนสะอาด
042135090
64 6 โนนสะอาด โนนสะอาด
อุดรธานี
41240 รายปี รายปี
268
268 08/12/1954 นาง นภสร โคกสถาน 4 7 2503 52
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.ทมนางาม โนนสะอาด
366 1 โนนสะอาด โนนสะอาด
อุดรธานี
41240 รายปี รายปี
269
269 08/12/1954 นาย สกุลวัฒน์ บัวคำ 21 6 2555
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.บ้านธาตุ เพ็ญ
150 9 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
270
270 08/12/1954 น.ส. อรพิน กนิษฐวงศ์ 2555
รพ.สต.บ้านโคก สร้างคอม
สร้างคอม สร้างคอม
271
271 08/12/1954 นาง ร่าเริง สิงห์สัตย์ 2555
สร้างคอม
สร้างคอม สร้างคอม
272
272 08/12/1954 น.ส. ทองจันทร์ อุปจันโท 2555
รพ.สต.บ้านยวด สร้างคอม
สร้างคอม สร้างคอม
273
273 08/12/1954 นาง อัมภรณ์ ศรีโททุม 2555
สร้างคอม
สร้างคอม สร้างคอม
274
274 08/12/1954 นาย บรรจง หล้าคอม 2555
สร้างคอม
สร้างคอม สร้างคอม
275
275 08/12/1954 นาย วีระชัย เปียกไทสงค์ 2555
สสอ.สร้างคอม สร้างคอม
สร้างคอม สร้างคอม
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com