ระบบสมาชิก

ค้นหา : ตามรหัสสมาชิก,ชื่อ, นามสกุล,อำเภอ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 454 คน
ลำดับ เลขที่สมาชิก วดป.ที่เป็นสมาชิก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
วันเกิด
เดือนเกิด ปีเกิด อายุ(ปี)
อาชีพ
วุฒิ ตำแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน
อำเภอที่ทำงาน
โทรศัพท์หน่วยงาน บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเภทสมาชิก หมายเหตุ
276
276 08/12/1954 น.ส. สมัย กิคอม 2555
สร้างคอม
สร้างคอม สร้างคอม
277
277 08/12/1954 นาย สมัย พิลาชาติ 2555
สร้างคอม
สร้างคอม สร้างคอม
278
278 08/12/1954 นาย นิคม ศรีสร้างคอม 2555
รพ.สต.บ้านยวด สร้างคอม
สร้างคอม สร้างคอม
279
279 08/12/1954 นาย ปรีชา บุญจำนง 2555
รพ.สต.บ้านโคก สร้างคอม
สร้างคอม สร้างคอม
280
280 08/12/1954 นาง สมศรี มะลาศรี 16 7 2502 53
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ รพ.สต.หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
22/1 1 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
281
281 08/12/1954 นาง สุจิตตรา สุภภูมิ 2 3 2520 35
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.บ้านคอนเลียบ เพ็ญ
042910195
70/5 6 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
282
282 08/12/1954 นาย ประเสริฐ สุราภูมิ 27 1 2509 46
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.บ้านดอนเลียบ เพ็ญ
042910195
70/5 6 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
283
283 08/12/1954 นาย เสกสรร สองจันทร์ 8 3 2503 52
ข้าราชการ
ป.โท สสอ.เพ็ญ สสอ.เพ็ญ เพ็ญ
457/165 3 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
284
284 08/12/1954 นาง ภาวินี เหล่ายา 9 6 2520 35
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.คอนเลียบ เพ็ญ
042910195
21 6 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
285
285 08/12/1954 นาง จรูญศรี ปัญญาดี 22 4 2511 44
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.นาบัว เพ็ญ
145 9 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
286
286 08/12/1954 นาง วาสนา ผิวเหลือง 8 7 2514 41
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.จอมศรี เพ็ญ
0843912459
75 1 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
287
287 08/12/1954 นาง ผ่องใส โสดาวิชิต 8 9 2500 55
ข้าราชการ
ป,ตรี นวก.สธ รพ.สต.บ้านหลวง เพ็ญ
257 1 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
288
288 08/12/1954 นาง ดอกซ้อน สุระพันธ์ 4 2 2555
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ.อาวุโส รพ.สต.บ้านด่าน เพ็ญ
189 21 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
289
289 08/12/1954 นาย อาทร สมฆ้อง 2 3 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ.ชำนาญงาน รพ.สต.สร้างแป้น เพ็ญ
เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
290
290 08/12/1954 นาง ลำภา สามปรุ 6 1 2499 56
ข้าราชการ
ปวช. จพ.สธ.อาวุโส รพ.สต.เชียงหวาง เพ็ญ
042910106
246 10 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
291
291 08/12/1954 นางสาว ชนาภา สามปรุ 16 3 2527 28
ลูกจ้าง
ม.6 ผช.ทันต รพ.สต.เชียงหวาง เพ็ญ
042910106
246 10 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
292
292 08/12/1954 นางสาว สุจิตรา บริบาล 21 1 2531 24
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ รพ.สต.บ้านด่าน เชียงหวาง
042236151
60 1 เชียงหวาง เชียงหวาง
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
293
293 08/12/1954 นาง ศิริลักษณ์ พิลาบุตร 23 8 2523 32
ลูกจ้าง
ม.6 ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านด่าน เชียงหวาง
97 21 เชียงหวาง เชียงหวาง
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
294
294 08/12/1954 นาง รุ่งฤดี พุทธามา 15 8 2522 33
ลูกจ้าง
ม.6 พนักงานทั่งไป รพ.สต.บ้านด่าน เชียงหวาง
042236151
187 21 เชียงหวาง เชียงหวาง
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
295
295 08/12/1954 นาย สุรชัย เประกันหา 6 5 2512 43
ลูกจ้าง
ม.3 คนสวน รพ.สต.บ้านด่าน เชียงหวาง
042236151
235 15 เชียงหวาง เชียงหวาง
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
296
296 08/12/1954 นาง จันทิมา หล้าคอม 21 2 2521 34
ลูกจ้าง
ป.ตรี พนักงานบัญชี รพ.สต.บ้านด่าน เชียงหวาง
042236151
235 15 เชียงหวาง เชียงหวาง
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
297
297 08/12/1954 นางสาว วรรณา สุภาพ 31 1 2513 42
ข้าราชการ
ป.ตรี พยาบาล สสอ.เพ็ญ เพ็ญ
83/1 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
298
298 08/12/1954 นางสาว ศิริพร ธรรมราช 7 2 2522 33
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ สสอ.เพ็ญ เพ็ญ
042910194
13 10 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
299
299 08/12/1954 นาง ปาริชาติ จุมรถ 1 8 2517 38
ข้าราชการ
ป,ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหลวง นาพู่
185/11 นาพู่ นาพู่
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
300
300 08/12/1954 นาย อุทัย ศิริสมบัติ 25 1 2513 42
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านเหล่า เพ็ญ
042146731
15 6 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
301
301 08/12/1954 นาย กวี คำหล้า 15 8 2504 51
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ.ชำนาญงาน รพ.สต.โพนสวรรค์ เพ็ญ
042910190
395 18 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
302
302 08/12/1954 นางสาว ยุพาภรณ์ ผางจันทร์ดา 29 4 2524 31
ลูกจ้าง
ป.ตรี พนักงานการเงินและบัญชี รพ.สต.เชียงหวาง เพ็ญ
042910106
2 11 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
303
303 08/12/1954 นางสาว สิริญา ไล่ป้อง 6 9 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.เชียงหวาง เพ็ญ
291 21 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
304
304 08/12/1954 นาง ลำเพ็ญ ศรีเชียงหวาง 1 6 2499 56
ข้าราชการ
ปวช.สธ. จพ.สธ.อาวุโส รพ.สต.เชียงหวาง เพ็ญ
77 1 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
305
305 08/12/1954 นาง คำมูล เชียงบาล 10 3 2502 53
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ.ชำนาญการ สสอ.เพ็ญ เพ็ญ
042279150
189 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
306
306 08/12/1954 นาย ไพรี ดุมรถ 25 12 14 2541
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.นิคม เพ็ญ
042910194
173 13 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
307
307 08/12/1954 นาง พัชรินทร์ ชำนาญกิจ 15 7 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.หนองแสนตอ เพ็ญ
042910193
162 2 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
308
308 08/12/1954 นาย เศรษฐ์ ถนัดค้า 17 6 2511 44
ข้าราชการ
จพ.สธ.ชำนาญงาน รพ.สต.บ้านธาตุ เพ็ญ
042146066
338 8 เพ็ญ เพ็ญ
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
309
309 08/12/1954 นาย สุพัฒน์ กองศรีมา 30 1 2514 41
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ.ชำนาญการ สสอ.หนองแสง หนองแสง
639/211 4 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41000 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
310
310 24/01/1955 นาง เพ็ญศิริ เขมะสัจจกุล 11 5 2503 52
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ.ชำนาญงาน สสอ.บ้านผือ บ้านผือ
6 10 บ้านผือ บ้านผือ
อุดรธานี
41160 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
311
311 14/12/1954 นาง นิรามัย สิทธิโคตร 28 1 2504 51
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.อาวุโส สสอ.บ้านผือ บ้านผือ
66 5 บ้านผือ บ้านผือ
อุดรธานี
41160 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
312
312 16/01/1955 นาง ดิษฐ์ธนา ภูมินาภานนท์ 2555
จพ.สธ.ชำนาญงาน รพ.สต.ห้วยศิลา บ้านผึ้ง
บ้านผึ้ง บ้านผึ้ง
รายปี รายปี
313
313 26/05/2015 นาย สุรัตน์ กัณหา 19 12 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.หนองกาลึม บ้านผือ
279 3 บ้านผือ บ้านผือ
อุดรธานี
41160 รายปี รายปี
314
314 26/01/1955 นางสาว ปราณิศา ศรีวิชย 14 3 2555
ลูกจ้างชั่วคราว
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.บ้านโนนสว่าง บ้านผือ
042151065
18 9 บ้านผือ บ้านผือ
อุดรธานี
41160 รายปี รายปี
315
315 26/01/1955 นาง อัชรา ชาวดอน 12 10 2502 53
ม.6 ผช.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนสว่าง บ้านผือ
042151065
163 2 บ้านผือ บ้านผือ
อุดรธานี
41160 รายปี รายปี
316
316 26/01/1955 นางสาว สุกัญญา มีลา 8 3 2530 25
ป.ตรี พยาบาล รพ.สต.โนนสว่าง บ้านผือ
042151065
288 1 บ้านผือ บ้านผือ
อุดรธานี
41160 รายปี รายปี
317
317 26/01/1955 นาย ประพัศ พิมพ์โส 2555
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ.อาวุโส สสอ.บ้านผือ บ้านผือ
183 4 บ้านผือ บ้านผือ
อุดรธานี
41160 รายปี รายปี
318
318 26/01/1955 นางสาว อังคณา นาฬิกุล 29 8 2502 53
ข้าราชการ
ป.ตรี นวกงสธ.ชำนาญการ สสอ.บ้านผือ บ้านผือ
042150209
272 11 บ้านผือ บ้านผือ
อุดรธานี
41160 รายปี รายปี
319
319 26/01/1955 นาง ธาริณี โสพันธ์ 14 4 2500 55
ข้าราชการ
ปวช.ผดุงครรภ์ จพ.สธ.อาวุโส สสอ.บ้านผือ บ้านผือ
86 13 บ้านผือ บ้านผือ
อุดรธานี
41160 รายปี รายปี
320
320 26/01/1955 นางสาว ยุพา พุกหน้า 29 3 2510 45
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.กลางใหญ่ บ้านผือ
0811171213
197 13 บ้านผือ บ้านผือ
อุดรธานี
41160 รายปี รายปี
321
321 26/01/1955 นาง วิไลลักษณ์ พงพันธ์ 13 1 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.ข้าวสาร บ้านผือ
189 7 บ้านผือ บ้านผือ
อุดรธานี
41160 รายปี รายปี
322
322 26/01/1955 นาง พูลทรัพธ์ ศิริโกกุล 3 7 2494 61
ข้าราชการ
จพ.อาวุโส รพ.สต.บ้านยา หนองหาน
11 หนองหาน หนองหาน
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
323
323 26/01/1955 นาง บรรดิษ สหัสสา 4 2 2505 50
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ค้อใหญ่ กู่แก้ว
129 1 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
324
324 26/01/1955 นางสาว สุรีรัตน์ เมืองแก้ว 1 6 2527 28
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ. รพ.สต.ค้อใหญ่ กู่แก้ว
042256281
2 9 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41240 รายปี รายปี
325
325 26/01/1955 นาง วัลภา ศรีภูวงศ์ 28 7 2508 47
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ค้อใหญ่ กู่แก้ว
11 10 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
326
326 26/01/1955 นางสาว อารีลักษณ์ บุญตา 1 4 2532 23
ข้าราชการ
ปวส. ลูกจ้าง รพ.สต.ดอนสาย กู่แก้ว
042147458
155 5 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
327
327 26/01/1955 นาย จิรายุ จันทะแจ่ม 6 5 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี ผอ.รพ.สต. รพ.สต.ซำป่ารัง กู่แก้ว
201 3 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41300 รายปี รายปี
328
328 26/01/1955 นาย อุเทน สุริยันต์ 4 3 2522 33
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านจีต กู่แก้ว
042256280
34 3 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
329
329 26/01/1955 นาย ธนาวิทย์ ทำนาเมือง 2555
ข้าราชการ
นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.บ้านจีต กู่แก้ว
104 1 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
330
330 26/01/1955 นางสาว พนิดา ผันผ่อน 2555
ข้าราชการ
พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านจีต กู่แก้ว
104 1 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com