ระบบสมาชิก

ค้นหา : ตามรหัสสมาชิก,ชื่อ, นามสกุล,อำเภอ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 454 คน
ลำดับ เลขที่สมาชิก วดป.ที่เป็นสมาชิก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
วันเกิด
เดือนเกิด ปีเกิด อายุ(ปี)
อาชีพ
วุฒิ ตำแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน
อำเภอที่ทำงาน
โทรศัพท์หน่วยงาน บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเภทสมาชิก หมายเหตุ
331
331 26/01/1955 นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา 7 5 2511 44
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.อาวุโส รพ.สต.บ้านจีต กู่แก้ว
204 12 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
332
332 26/01/1955 นาง นาตยา บุญประคม 10 2 2522 33
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โนนทองอินทร์ กู่แก้ว
042236430
215 4 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
333
333 26/01/1955 นาง ณญาดา ขันธวิชัย 25 2 2515 40
ข้าราชการ
ป.ตรี นกว.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.โนนทองอินทร์ กู่แก้ว
321 8 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
334
334 26/01/1955 นาย วัชรินทร์ จันลาศรี 3 12 2521 34
ลูกจ้างประจำ
ปวส. จพ.สธ. รพ.สต.โนนทองอินทร์ กู่แก้ว
99 1 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
รายปี รายปี
335
335 26/01/1955 นางสาว วันเพ็ญ บุราณเดช 9 7 2530 25
ปวส. จพ.สธ. รพ.สต.โนนทองอินทร์ กู่แก้ว
105 6 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
336
336 26/01/1955 นาย กิติชัย สีพลไกร 11 4 2522 33
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.คอนสาย กู่แก้ว
042147458
194 6 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
337
337 26/01/1955 นาย สุริยัณน์ เบณจวนิช 8 3 2510 45
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.คอนสาย กู่แก้ว
042147458
576 6 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
338
338 26/01/1955 นางสาว วิลาสินี วาจาสัตย์ 26 8 2521 34
ป.ตรี พยาบาล รพ.สต.คอนสาย กู่แก้ว
112 3 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
339
339 26/01/1955 นาง ภัทรภร เบณจวนิช 29 10 2505 50
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คอนสาย กู่แก้ว
042147458
576 6 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
340
340 26/01/1955 นางสาว ทิพวรรณ พาลี 10 5 2531 24
ลูกจ้างนักเรียนทุน
ป.ตรี จพ.ทต.สธ. รพ.สต.คอนสาย กู่แก้ว
042147458
293 1 กู่แก้ว กู่แก้ว
อุดรธานี
41290 รายปี รายปี
341
341 26/01/1955 นาย วัลอร ริบรุด 3 4 2511 44
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ. รพ.สต.โนนตูม เมือง
236/3 11 เมือง เมือง
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
342
342 26/01/1955 นาย สุนันท์ สุวรรณ 21 3 2509 46
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.วังสามหมอ วังสามหมอ
042387647
79 2 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
343
343 26/01/1955 นาย สนิท ผลจันทร์ 6 2 2504 51
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.นาตาด วังสามหมอ
195 3 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
344
344 26/01/1955 นางสาว ภาวนา พันกกค้อ 20 11 2531 24
ปวส. จพ.สธ. รพ.สต.หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
6 7 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
345
345 26/01/1955 นางสาว เพ็ญพร สายสมคุณ 1 2 2527 28
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ. อบต.หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
178 4 วังสามหมอ วังสามหมอ
อุดรธานี
41280 รายปี รายปี
346
346 26/01/1955 นาง ดรุณี พิมพ์โม้ 30 9 2507 48
ข้าราชการ
ป,ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นาแค นายูง
130 6 นายูง นายูง
อุดรธานี
41380 รายปี รายปี
347
347 26/01/1955 นางสาว นิตยา ไกลเมือง 8 6 2526 29
ลูกจ้าง
ม.6 ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.นาแค นายูง
106 1 นายูง นายูง
อุดรธานี
41380 รายปี รายปี
348
348 26/01/1955 นาย จรัสชัย คำพิลา 2555
ลูกจ้าง
ม.6 พนักงานทั่วไป รพ.สต.นาแค นายูง
71 1 นายูง นายูง
อุดรธานี
41380 รายปี รายปี
349
349 26/01/1955 นาย ปุณยวัชร มาตยาคุณ 31 6 2503 52
ลูกจ้าง
ปวส. ผช.จนท.สธ. รพ.สต.นาแค นายูง
134 1 นายูง นายูง
อุดรธานี
41380 รายปี รายปี
350
350 26/01/1955 นางสาว นฤมล ทองวัน 2555
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.นาแค นายูง
7 1 นายูง นายูง
อุดรธานี
41380 รายปี รายปี
351
351 26/01/1955 นางสาว สุปราณี โนใหม่ 30 3 2530 25
ลูกจ้างชั่วคราว
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.นาแค นายูง
96/3 3 นายูง นายูง
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
352
352 26/01/1955 นาย ประชาญ ไชยนิคม 16 12 2519 36
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.นายูง นายูง
042257122
65 2 นายูง นายูง
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
353
353 26/01/1955 นาง จรินทร์รัตน์ ไชยนิคม 10 10 2520 35
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นายูง นายูง
042257122
65 2 นายูง นายูง
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
354
354 26/01/1955 นาง พรรณธิภา วงษ์มาตย์ 5 2 2516 39
ลูกจ้าง
ม.6 ลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.นายูง นายูง
042257122
86 1 นายูง นายูง
อุดรธานี
41380 รายปี รายปี
355
355 26/01/1955 นาง โพด ภักมี 5 2 2510 45
ลูกจ้าง
ป.6 ลูกจ้างชั่วครว รพ.สต.นายูง นายูง
042257122
71 1 นายูง นายูง
อุดรธานี
41380 รายปี รายปี
356
356 26/01/1955 นางสาว ชาลิสา สิทธิสาร 27 4 2528 27
ลูกจ้าง
ม.6 ลูกจ้าง รพ.สต.นายูง นายูง
87 2 นายูง นายูง
อุดรธานี
41380 รายปี รายปี
357
357 26/01/1955 นาง อรทัย แก้วอัคฮาด 2 1 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.นายูง นายูง
11 1 นายูง นายูง
อุดรธานี
41380 รายปี รายปี
358
358 26/01/1955 นาย สุเมฆ กาสี 2 11 2515 40
ข้าราชการ
ปวช. จพ.สธ. รพ.สต.ทุ่งฝน ทุ่งฝน
220 1 ทุ่งฝน ทุ่งฝน
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
359
359 26/01/1955 นาง อรชร รอดชมภู 13 9 2509 46
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดงหวาย กุดจับ
129 11 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41150 รายปี รายปี
360
360 18/02/1955 นาย อภิวัตน์ ปิตุพงษ์ 11 12 2506 49
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ.ชำนาญการ สสจ.อุดรธานี เมือง
120 1 เมือง เมือง
อุดรธานี
41360 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
361
361 18/02/1955 นาย สมหมาย พรมสาขา ณ สกลนคร 2555
ข้าราชการ
สสอ.บ้านผือ สสอ.บ้านผือ บ้านผือ
บ้านผือ บ้านผือ
ตลอดชีพ ตลอดชีพ
362
362 18/02/1955 นาย ประมวล ญาติดอน 23 7 2504 51
ข้าราชการ
ป.ตรี สสอ. สสอ.ไชยวาน ไชยวาน
042265420
52 7 ไชยวาน ไชยวาน
อุดรธานี
41190 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
363
363 18/02/1955 นาง ดวงใจ โฮมป่า 2555
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.สร้อยพร้าว หนองหาน
042260337
28 1 หนองหาน หนองหาน
อุดรธานี
41320 รายปี รายปี
364
364 18/02/1955 นาง วราภรณ์ เชื้อคำจันทร์ 17 10 2519 36
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองบัวแดง หนองหาน
หนองหาน หนองหาน
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
365
365 18/02/1955 นาย จันทร์ โฮมป่า 10 10 2505 50
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.หนองบัวแดง หนองหาน
0823808887
28 1 หนองหาน หนองหาน
อุดรธานี
41320 รายปี รายปี
366
366 18/02/1955 นาง โสมนภา แสนอุ่น 29 10 2530 25
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.บ้านเชียง หนองหาน
0813809995
892/22 1 หนองหาน หนองหาน
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
367
367 18/02/1955 นาย ประพิมพ์ เสียงล้ำ 11 12 2504 51
ข้าราชการ
ป.ตรี ผอ.รพ.สต. รพ.สต.พังงู หนองหาน
042236184
24 14 หนองหาน หนองหาน
อุดรธานี
41134 รายปี รายปี
368
368 18/02/1955 นาง รัชฏาภรณ์ ชุมแสงวาปี 12 6 2512 43
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.บ้านยา หนองหาน
11 6 หนองหาน หนองหาน
อุดรธานี
41320 รายปี รายปี
369
369 18/02/1955 นาง บานเย็น วรวะลัย 25 9 2499 56
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.สะแบง หนองหาน
137 7 หนองหาน หนองหาน
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
370
370 18/02/1955 นางสาว วาสนา พลสิมมา 19 3 2524 31
ลูกจ้างชั่วคราว
ป.ตรี ธุรการ รพ.สต.บ้านต้อง หนองหาน
47 7 หนองหาน หนองหาน
อุดรธานี
41320 รายปี รายปี
371
371 18/02/1955 นางสาว กนกพร ธงชัย 10 9 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านต้อง หนองหาน
1 1 หนองหาน หนองหาน
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
372
372 18/02/1955 นาย สมพร สีดาอ่อน 1 12 2512 43
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.บ้านต้อง หนองหาน
หนองหาน หนองหาน
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
373
373 18/02/1955 นาง อรทัย ศรีสำราญ 28 3 2503 52
ลูกจ้างประจำ
ปวช. ผช.จนท.สธ. รพ.สต.บ้านต้อง หนองหาน
32 7 หนองหาน หนองหาน
อุดรธานี
41320 รายปี รายปี
374
374 18/02/1955 นางสาว สลิษา ชาสกล 28 7 2523 32
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.ถ่อนนาเพลิน พิบูลย์รักษ์
67 10 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
375
375 18/02/1955 นาย วิชานนท์ แสนสระคี 28 6 2532 23
ลูกจ้างชั่วคราว
ป.ตรี จพ.สธ. สสอ.พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
157 4 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
376
376 18/02/1955 นาย นรงค์ ไกรวาสังข์ 5 8 2502 53
ม.6 รพ.สต.ถ่อนนาเพลิน พิบูลย์รักษ์
93 10 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
รายปี รายปี
377
377 18/02/1955 นาง แหลมทอง ผิวภักดี 8 8 2509 46
ทำนา
ม.6 ลูกจ้าง รพ.สต.ถ่อนนาเพลิน พิบูลย์รักษ์
146 10 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
378
378 18/02/1955 นาง พิสมัย นันทสมบัติ 24 3 2497 58
ข้าราชการ
ปวช. จพ.สธ.อาวุโส รพ.สต.ทรายมล บ้านดุง
17 2 บ้านดุง บ้านดุง
อุดรธานี
41190 รายปี รายปี
379
379 18/02/1955 นาง วิไล มนตรีพิทักษ์ 13 6 2500 55
ข้าราชการ
ปวช. จพ.สธ.อาวุโส รพ.สต.ศรีเจริญ บ้านดุง
2 1 บ้านดุง บ้านดุง
อุดรธานี
41190 รายปี รายปี
380
380 18/02/1955 นาย ประสิทธิ์ หาแก้ว 30 7 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.นาเจริญ บ้านดุง
179 5 บ้านดุง บ้านดุง
อุดรธานี
41190 รายปี รายปี
381
381 18/02/1955 นาย เรวัตร มุลาลินย์ 18 2 2521 34
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.นาเจริญ บ้านดุง
134 1 บ้านดุง บ้านดุง
หนองคาย
43000 รายปี รายปี
382
382 18/02/1955 นาง สุมาลี แสงมนตรี 1 6 2503 52
ข้าราชการ
ป.ตรี ผอ.รพ.สต. รพ.สต.โนนอุดม บ้านดุง
98 9 บ้านดุง บ้านดุง
อุดรธานี
41190 รายปี รายปี
383
383 18/02/1955 นาย เมืองแมน มนัสศิลา 16 1 2519 36
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.สระแก้ว บ้านดุง
95 13 บ้านดุง บ้านดุง
อุดรธานี
41190 รายปี รายปี
384
384 18/02/1955 นาย สมคิด สองจันทร์ 11 2 2505 50
ข้าราชการ
ป.ตรี ผอ.รพ.สต. รพ.สต.โสกน้ำขาว เมือง
527/61 5 เมือง เมือง
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
385
385 25/04/1955 นางสาว จริยา ตุงคะโสภา 10 4 2530 25
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ.ชำนาญงาน รพ.สต.บ้านบ่อทอง กุดจับ
92 1 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com