ระบบสมาชิก

ค้นหา : ตามรหัสสมาชิก,ชื่อ, นามสกุล,อำเภอ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 454 คน
ลำดับ เลขที่สมาชิก วดป.ที่เป็นสมาชิก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
วันเกิด
เดือนเกิด ปีเกิด อายุ(ปี)
อาชีพ
วุฒิ ตำแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน
อำเภอที่ทำงาน
โทรศัพท์หน่วยงาน บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเภทสมาชิก หมายเหตุ
386
386 25/04/1955 นาง อุไร ลีทอง 10 10 2531 24
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ. รพ.สต.บ้านบ่อทอง กุดจับ
57 9 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
387
387 25/04/1955 นางสาว สุดารัตน์ ศรีนอก 16 2 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโพธิ์ กุดจับ
247 2 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
388
388 25/04/1955 นาง ละมุน สิงห์สองคร 27 9 2507 48
รับจ้าง
ม.6 แม่บ้าน รพ.สต.บ้านโนนหวายใต้ หนองวัวซอ
04/298671
123/1 3 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41220 รายปี รายปี
389
389 25/04/1955 นางสาว จรัชยา สิงมะหาพรม 23 6 2528 27
ป.ตรี นวก.สธ. รพ.สต.บ้านโนนหวายใต้ หนองวัวซอ
042298671
126 7 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
เลย
42130 รายปี รายปี
390
390 25/04/1955 นาย จุฬา ทองมี 26 9 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนหวายใต้ หนองวัวซอ
042298671
105 8 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41220 รายปี รายปี
391
391 25/04/1955 นาง มะลิวัลย์ ประทุมกุล 14 6 2515 40
ข้าราชการ
พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนหวายใต้ หนองวัวซอ
042298671
84 1 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41220 รายปี รายปี
392
392 25/04/1955 นางสาว วิสาธินี ศรีชมพู 24 8 2531 24
ลูกจ้าง
ป.ตรี นวก.สธ. รพ.สต.บ้านโนนหวายใต้ หนองวัวซอ
042298671
244 3 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
หนองคาย
43110 รายปี รายปี
393
393 25/04/1955 นางสาว ปนัดดา นาสิงห์คาน 17 7 2524 31
รับจ้าง
ปวช. พนักงานธุรการ หนองวัวซอ
7 3 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41220 รายปี รายปี
394
394 25/04/1955 นาง ยอดแก้ว อุปัญญ์ 28 1 2506 49
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.โนนหวายใต้ หนองวัวซอ
042298671
8/5 2 หนองวัวซอ หนองวัวซอ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
395
395 25/04/1955 นาย นพดล เลี้ยงพรม 2555
ข้าราชการ
ป.โท สสอ. สสอ.ศรีธาตุ ศรีธาตุ
ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
396
396 25/04/1955 นาย สุรพล สิงห์วิเศษ 14 9 2494 61
ข้าราชการ
ปวช. จพ.สธ.อาวุโส สสอ.ศรีธาตุ ศรีธาตุ
131 1 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
397
397 25/04/1955 นาง ทองดี ศรีวาปี 1 4 2494 61
ข้าราชการบำนาญ
ปวช. จพ.สธ.อาวุโส สสอ.ศรีธาตุ ศรีธาตุ
105 1 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
398
398 25/04/1955 นาย สนธยา ศรีมาตร 4 6 2516 39
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ สสอ.ศรีธาตุ ศรีธาตุ
042382551
20 10 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
399
399 25/04/1955 นางสาว คมคาย สิทธิโชติ 26 7 2531 24
ลูกจ้าง
ปวส. การเงิน รพ.สต.หัวนาคำ ศรีธาตุ
228 1 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
400
400 25/04/1955 นางสาว พิชาญ เพชรชู 13 2 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หัวนาคำ ศรีธาตุ
51 1 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
401
401 25/04/1955 นาย ประมวล ปัดถาวะโร 27 3 2513 42
ม.6 ผช.จนท.สธ. รพ.สต.หัวนาคำ ศรีธาตุ
46 9 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
402
402 25/04/1955 นางสาว กานณ์มนี สีวาที 7 7 2510 45
ลูกจ้าง
ม.3 พนักงานทั่งวไป รพ.สต.หัวนาคำ ศรีธาตุ
62 7 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
403
403 25/04/1955 นางสาว นิตยา ถวิลรักษ์ 17 8 2530 25
ลูกจ้าง
ป.ตรี จพ.สธ รพ.สธ.หัวนาคำ ศรีธาตุ
103 7 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
404
404 25/04/1955 นาย พรชัย ศรีสวาทส์ 17 5 2504 51
ข้าราชการ
ปวช. จพ.สธ.ชำนาญงาน รพ.สต.นาเรือง ศรีธาตุ
199 2 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
405
405 25/04/1955 นางสาว เบ็ญจมาพร เนตรโสภา 26 6 2525 30
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.นาเรียง ศรีธาตุ
123 8 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
406
406 25/04/1955 นาย อุเทน ไชยคำ 10 4 2512 43
ข้าราชการ
ป,ตรี นวก.สธ. รพ.สธ.นาเรียง ศรีธาตุ
213 6 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
407
407 25/04/1955 นาย สุธีรวัฒน์ สาระพันธ์ 1 9 2526 29
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.ทันต รพ.สต.นาเรียง ศรีธาตุ
42 2 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41110 รายปี รายปี
408
408 25/04/1955 นาย จรัญ เอกวงษ์ 29 6 2506 49
ข้าราชการ
ป.โท นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.โนนม่วง ศรีธาตุ
042236259
150 16 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
409
409 25/04/1955 นาง พิชญพันธ์ เอกวงษ์ 10 3 2506 49
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.โนนม่วง ศรีธาตุ
042236259
150 16 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
410
410 25/04/1955 นางสาว อัจฉราพรรณ แก้วสังข์ 28 5 2529 26
ลูกจ้างชั่วคราว
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.คำเมย ศรีธาตุ
181 4 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
411
411 25/04/1955 นาย สุริยัน บุญทองอ่อน 14 7 2509 46
ข้าราชการ
ปวส. จพ.สธ. รพ.สต.คำเมย ศรีธาตุ
4 13 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
412
412 25/04/1955 นาย กิตติพงษ์ ศิลปชัย 21 11 2529 26
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.คำเมย ศรีธาตุ
21 9 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
413
413 25/04/1955 นาง ปิ่นลดา เกียรตินันทน์ 15 4 2506 49
รับจ้าง
ปวช. ผช.จนท.สธ. รพ.สต.คำเมย ศรีธาตุ
123 14 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
414
414 25/04/1955 นาง ดวงใจ อุสุภราช 6 5 2522 33
รับจ้าง
ม.6 พนักงานทั่วไป รพ.สต.คำเมย ศรีธาตุ
265 17 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
415
415 25/04/1955 นาย สุรจิต วรางกูล 22 8 2501 54
ข้าราชการ
นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.คำเมย ศรีธาตุ
150 12 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
416
416 25/04/1955 นาย สุทัศน์ เทียกสีบุญ 15 8 2507 48
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ.อาวุโส รพ.สต.คำค้อ ศรีธาตุ
102 1 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
417
417 25/04/1955 นาย ประหยัด บุตรราช 1 4 2511 44
รับจ้าง
ป.6 ลูกจ้าง รพ.สต.คำค้อ ศรีธาตุ
299 8 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
418
418 25/04/1955 นางสาว สำลี ผลเจริญ 19 1 2509 46
รับจ้าง
ม.6 พนักงาน รพ.สต.คำค้อ ศรีธาตุ
0807552934
15 16 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
419
419 25/04/1955 นาง อรอุมา บุบพิ 25 4 2521 34
รับจ้าง
ป.4 รับจ้าง ศรีธาตุ
57 3 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
420
420 25/04/1955 นางสาว สุธิดา สอนสกุล 20 2 2527 28
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.คำค้อ ศรีธาตุ
0862392901
491/204 1 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
421
421 25/04/1955 นางสาว นภาลัย ไกรหาญ 2555
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.คำค้อ ศรีธาตุ
2 5 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
422
422 25/04/1955 นาย สมศักด์ ศรีอนงค์ 6 1 2511 44
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.ตาดทอง ศรีธาตุ
89 6 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
423
423 25/04/1955 นางสาว พัชราวดี ตาดทอง 5 11 2521 34
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.ตาดทอง ศรีธาตุ
0845676197
24 10 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
424
424 25/04/1955 นาย สมพร เนื่องชมพู 1 6 2506 49
ลูกจ้างชั่วคราว
ปวส. พนักงานทั่วไป รพ.สต.ตาดทอง ศรีธาตุ
168 2 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
425
425 29/05/1955 นาง ลัดดา กันกลางกุล 4 5 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ศรีเจริญ บ้านดุง
243 6 บ้านดุง บ้านดุง
อุดรธานี
41190 รายปี รายปี
426
426 29/05/1955 นาย ไสว อ่อนชัย 6 9 2496 59
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.นายูง ศรีธาตุ
100 5 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
427
427 29/05/1955 นางสาว อภิญญา สิทธิสวนจิก 28 3 2522 33
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.นายูง ศรีธาตุ
0800101171
27 2 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
อุดรธานี
41230 รายปี รายปี
428
428 29/05/1955 นาง สุนันทา หมื่นศรี 1 8 2507 48
รับจ้าง
พนักงาน สสอ.กุดจับ กุดจับ
44 2 กุดจับ กุดจับ
อุดรธานี
41250 รายปี รายปี
429
429 15/07/1955 นาง อรณิชา ดุลยลา 30 6 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.นาเมืองไทย น้ำโสม
042288141
7 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
430
430 15/07/1955 นาย อิสราศักดิ์ สีหา 21 3 2535 20
ลูกจ้างนักเรียนทุน
ปวส. จพง.สธ. รพ.สต.นาเมืองไทย น้ำโสม
0847010360
7 น้ำโสม น้ำโสม
อุดรธานี
41210 รายปี รายปี
431
431 15/07/1955 นาย สนั่น พาจันดี 24 1 2506 49
ข้าราชการ
ป.ตรี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.นาดี หนองแสง
042134077
2 8 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
432
432 15/07/1955 นาย นิรันดร์ อันทะศรี 11 6 2510 45
รับจ้าง
ป.6 ลูกจ้าง รพ.สต.นาดี หนองแสง
042134077
195 8 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
433
433 15/07/1955 นางสาว อุทัย จันทึก 17 6 2511 44
รับจ้าง
ม.6 ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.แงทอง หนองแสง
98 1 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
434
434 15/07/1955 นาง วาสนา ไชย์สงคราม 18 2 2524 31
รับจ้าง
ม.3 ลูกจ้างชั่วครว รพ.สต.แสงทอง หนองแสง
33 3 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
435
435 15/07/1955 นางสาว ลักขณา อุทรักษ์ 2555
รับจ้าง
ป.ตรี ลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.แสงทอง หนองแสง
042910100
56 7 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
436
436 15/07/1955 นางสาว ปาริชาติ กองพิลา 2 1 2516 39
รับจ้าง
ลูกจ้างชั่วราว รพ.สต.นาดี หนองแสง
042134077
275 11 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
437
437 15/07/1955 นาง พระจันทร์ ยวนหมื่น 14 10 2511 44
รับจ้าง
ม.6 พนักงานทั่วไป รพ.สต.ท่าสี หนองแสง
042396050
114 5 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
438
438 15/07/1955 นางสาว ราตรี การบรรจง 14 6 2522 33
รับจ้าง
ม.6 พสอ. รพ.สต.ท่าสี หนองแสง
042396050
251 4 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
439
439 15/07/1955 นางสาว พัชรินทร์ ทัพอาสา 10 6 2535 20
รับจ้าง
ปวช. พนักงานทั่วไป สสอ.หนองแสง หนองแสง
042396346
167 5 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
440
440 15/07/1955 นางสาว สุภาพ ธัญญพันธ์ 20 5 2500 55
ข้าราชการ
ปวช. จพ.สธ.อาวุโส รพ.สต.แสงสว่าง หนองแสง
042134229
248 1 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com