ระบบสมาชิก

ค้นหา : ตามรหัสสมาชิก,ชื่อ, นามสกุล,อำเภอ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 454 คน
ลำดับ เลขที่สมาชิก วดป.ที่เป็นสมาชิก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
วันเกิด
เดือนเกิด ปีเกิด อายุ(ปี)
อาชีพ
วุฒิ ตำแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน
อำเภอที่ทำงาน
โทรศัพท์หน่วยงาน บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเภทสมาชิก หมายเหตุ
441
441 15/07/1955 นาง อรุณ จ้ายหนองบัว 14 11 2509 46
รับจ้าง
ม.6 ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.แสงสว่าง หนองแสง
042134222
20 6 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
442
442 15/07/1955 นาง บุญค้ำ ญวนหมื่น 6 8 2522 33
รับจ้าง
ม.3 พนักงานทั่วไป รพ.สต.แสงสว่าง หนองแสง
042134222
156 5 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
443
443 15/07/1955 นางสาว ดวงใจ ถาเกษสี 5 10 2526 29
รับจ้าง
ปวช. จนท.บันทึกข้อมูล รพ.สต.แสงสว่าง หนองแสง
042134222
16/1 6 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
444
444 15/07/1955 นางสาว อารีรัตน์ โพธิยา 2 6 2527 28
ลูกจ้างชั่วคราว
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.นาดี หนองแสง
042134077
หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
445
445 15/07/1955 นางสาว สุมาลี วงศ์ใหญ่ 17 7 2530 25
ลูกจ้างชั่วคราว
ป.ตรี นวก.สธ. รพ.สต.นาดี หนองแสง
042134077
2 8 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
446
446 15/07/1955 นาง สมนึก นิคม 3 6 2507 48
ลูกจ้างชั่วคราว
ม.6 ลูกจ้าง รพ.สต.นาดี หนองแสง
58 8 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
447
447 15/07/1955 นาง ทัศพร ตจันนาวัน 15 1 2520 35
ข้าราชการ
ป.ตรี จพง.สธ. รพ.สต.นี หนองแสง
042134077
301/1/1 2 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41000 รายปี รายปี
448
448 15/07/1955 นาง วงเดือน แสงคา 10 3 2516 39
ลูกจ้าง
ม.6 พนง.คีร์ข้อมูล รพ.สต.นาดี หนองแสง
8 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
449
449 15/07/1955 นาย หย่วน พรมมาวัย 11 2 2501 54
รับจ้าง
ป.4 รพ.สต.ท่าสี หนองแสง
042396050
61 3 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41340 รายปี รายปี
450
450 21/09/1955 นาย ตฤณ เสนายน 12 10 2523 32
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตาดทอง ศรีธาตุ
0849562573
25 3 ศรีธาตุ ศรีธาตุ
หนองคาย
43120 รายปี รายปี
451
451 21/09/1955 นาย ภานุวัฒน์ บุญพา 25 9 2522 33
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ. รพ.สต.ถ่อนนาเพลิน พิบูลย์รักษ์
202 11 พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130 รายปี รายปี
452
452 21/09/1955 นาย บรรเลง ถูรัดสาย 7 8 2509 46
ข้าราชการ
ป.ตรี จพ.สธ.ชำนาญงาน รพ.สต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์
รายปี รายปี
453
453 21/09/1955 นาง เบญจวรรณ ปวงสุข 3 8 2517 38
ข้าราชการ
ป.ตรี พ.วิชาชีพ รพ.สต.แสงสว่าง หนองแสง
042134222
139 16 หนองแสง หนองแสง
อุดรธานี
41270 ตลอดชีพ ตลอดชีพ
454
454 09/04/2014 นาย สายัณห์ ดวงพลจันทร์ 3 2 2517 40
ขรก
ป.โท
ตลอดชีพ
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com