ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมหมออนามัยและการโอนเงิน
๑.๑.สมาชิกดาวน์โหลดใบสมัครในหัวข้อ 'ใบสมัครสมาชิก'
๑.๒.สมาชิกกรอกข้อความในใบสมัคร
๑.๓.สมาชิกส่งใบสมัครให้ผู้ประสานงานระดับอำเภอพร้อมเงินค่าสมัคร
๑.๔.ผู้ประสานงานระดับอำเภอลงลายมือชื่อในใบสมัคร และออกใบรับเงินให้สมาชิกไว้เป็นหลักฐาน(โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เวบไซต์สมาคมฯ)
๑.๕.ผู้ประสานงานระดับอำเภอรวบรวมใบสมัครแล้วส่งให้สมาคมฯภายในวันประชุมประจำเดือน
๑.๖.โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีอุดรธานี ชื่อบัญชี 'สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี' เลขที่บัญชี ๙๕๐-๐-๑๓๒๓๖-๒
๑.๗.ผู้ประสานงานระดับอำเภอโทรศัพท์แจ้งเหรัญญิกสมาคมฯ

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com