[HOME] [ข่าวทั้งหมด]

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

 

เลขที่ข่าว :
116
เรื่อง :
ประชุมวิชาการ 26 -27 พฤศจิกายน 2563 เส้นทางเดินสู่ผู้ประกอบการวิชาชีพ
ประเภทข่าว
ข่าวประชุม
เนื้อข่าว :
ประชุมวิชาการ 26 -27 พฤศจิกายน 2563 เส้นทางเดินสู่ผู้ประกอบการวิชาชีพ และเรื่องอื่นๆ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
 
 
โดยสมาคมหมอนามัยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสามาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานีและชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดอุดรธานี
ไฟลที่แนบ :
116.
116.
โดย :
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี อีเมล : sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
ลำดับข่าวที่ :
116 บันทึกเมื่อ : 28/10/2563:22:43:52