<<กิจกรรมทั้งหมด>>       <ดูภาพทั้งหมด>0  ภาพ
หน้าที่  1/0
หมออนามัยคือใคร?
รายละเอียด :
เจ้าหน้าที่สาธาณรณสุขที่ปฎิบัตงานในสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมหรืออยู่ในโรงพยาบาลสุขภาพตำบลcเช่น เรียนจบสาธาณรณสุขศาสตร์ พยาบาลศาตร์ ทันตาภิบาล
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดร   เมื่อ: 07/12/2555:17:38:15
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com