ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่ข่าว
วันที่
เวลา
หัวเรื่อง
ไฟล์
หน่วยงาน
23 03/10/2555 22:41:27 คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรา2 23.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
22 03/10/2555 22:41:09 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ของนายไพศาล บางชวด 22.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
21 03/10/2555 22:40:45 กำหนดการโครงการประชุมเสวนา 19-20 Sep 2012 21.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
20 03/10/2555 22:39:36 กระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข พ 20.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
19 27/05/2555 19:18:31 โครงสร้างสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี 19.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
18 27/05/2555 19:17:27 บทกลอนหมออนามัย 18.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
17 27/05/2555 19:16:12 โลโก้สมาคมหมอนามัยจังหวัดอุดรธานี 17.jpg สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
16 27/05/2555 19:14:28 ระเบียบข้อบังคับสมาคมหมออนามัย 16.jpg สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
15 27/05/2555 19:13:53 ใบส่งของค่าแก้ว 15.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
13 19/02/2555 15:11:51 แบบฟอร์มขอข้อมูล รพ.สต. 13.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
12 19/02/2555 15:05:32 แบบฟอร์มใบส่งของ แก้วสมาคม ๒๕๕๕‏ 12.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี


|1หน้า 2
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com