คณะกรรมการสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
คำผล
นายคำผล  วงศ์สุริยา
นายกสมาคม
1
ประเสริฐ

นายประเสริฐ  สุภภูมิ
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
2
บุญหวาย

นายบุญหวาย  ประทุมรัตน์
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
3
ศุภลักณ์

นางศุภลักณ์  อันไชยศรี
อุปนายกสมาคม คนที่ 3
4
สมยศ

นายสมยศ   คำวิเลิศ
อุปนายกสมาคม คนที่ 4
5
************** **************
จิตนา

นางจิตนา  สารีบุตร
เหรัญญิก
6
พัชรินทร์

นายพัชรินทร์  ชำนาญกิจ
เหรัญญิก
7
จรัส

นายจรัส  บุตรดีคำ
ยุทธศาสตร์และวิชาการ
8
สมศักดิ์

นายสมศักดิ์  ศรีอนงค์
ยุทธศาสตร์และวิชาการ
9
ไชยวัฒน์

ว่าที่ ร.ตไชยวัฒน์  แพงพรมมา
ยุทธศาสตร์และวิชาการ
10
อณัฏ

นายอณัฏ  สหัสสา
ยุทธศาสตร์และวิชาการ
11
น้อมจิต

นายน้อมจิต  ศรีราช
ปฏิคม
12
วัชชิราภรณ์

นายวัชชิราภรณ์  ไชยอุบล
ปฏิคม
13
นิติพงษ์

นายนิติพงษ์  วงศ์เอี๊ยดเจริญ
ปฏิคม
14
อมร

นางอมร  คำทะริ
นายทะเบียน
15
ถนัด

นายถนัด  ธุระพันธ์
นายทะเบียน
16
วิทยา

นายวิทยา  พันแฮด
นายทะเบียน
17
ประสิทธิ์

นายประสิทธิ์  หาแก้ว
นายทะเบียน
18
วิรัตน์

นายวิรัตน์  ชาวสวน
นายทะเบียน
19
อรพิณ

นางอรพิณ  กนิษฐวงศ์
สวัสดิการ
20
นเรศ

นายนเรศ   คำดีบุญ
สวัสดิการ
21
ประนอม

นายประนอม  ไชยเดช
สวัสดิการ
22
ตักจิน

นายตักจิน  ด่านพงษ์
ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
23
สายัณห์

นายสายัณห์  ดวงพลจันทร์
ผลิตสื่อ/ประชาสัมพันธ์
24
รังสรรค์

นายรังสรรค์  พบวงศ์ษา
ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
25
วีระพงษ์

นายวีระพงษ์  ชัยประสงค์สุข
กฎหมาย
26
เฉลิมพล

นายเฉลิมพล  ฉิมพา
กฎหมาย
27
มนตรี

นายมนตรี  มูลมนัส
กฎหมาย
28
สุรัตน์

นายสุรัตน์  กันหา
เลขานุการ
29
สงกรานต์

นายสงกรานต์  วังแสง
ผช.เลขานุการ
30
ศิริชัย

นายศิริชัย  สายอ่อน
อื่นๆ(ที่ปรึกษาสมาคมฯ)
31
วิชิต

นายวิชิต  ยศสงคราม
อื่นๆ(ที่ปรึกษาสมาคมฯ)
32
เชวง

นายเชวง  ยอดยศ
อื่นๆ(ที่ปรึกษาสมาคมฯ)
33
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com