คณะกรรมการสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี ชุดที่ 4
ประเสริฐ
นายประเสริฐ  สุภภูมิ
นายกสมาคม
1
สมยศ

นายสมยศ   คำวิเลิศ
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
2
บุญหวาย

นายบุญหวาย  ประทุมรัตน์
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
3
อรพิณ

นางสาวอรพิณ   กนิษฐวงศ์
อุปนายกสมาคม คนที่ 3
4
ศุภลักษณ์  อันไชยศรี

นางศุภลักษณ์ อันไชยศรี  กนิษฐวงศ์
อุปนายกสมาคม คนที่ 4
5
พัชรินทร์

นางพัชรินทร์  ชำนาญกิจ
เหรัญญิก
6
นิตยา

นางสาวนิตยา  ผางสำเนียง
เหรัญญิก
7
จรัส

นายจรัส  บุตรดีคำ
ยุทธศาสตร์และวิชาการ
8
สมศักดิ์

นายสมศักดิ์  ศรีอนงค์
ยุทธศาสตร์และวิชาการ
9
ไชยวัฒน์

ว่าที่ ร.ตไชยวัฒน์  แพงพรมมา
ยุทธศาสตร์และวิชาการ
10
ชินวัฒน์

นายชินวัฒน์  เดชวงษา
ยุทธศาสตร์และวิชาการ
11
น้อมจิต

นางน้อมจิต  ศรีราช
ปฏิคม
12
วัชชิราภรณ์

นางสาววัชชิราภรณ์  ไชยอุบล
ปฏิคม
13
นิติพงศ์

นายนิติพงศ์  วงศ์เอี๊ยดเจริญ
ปฏิคม
14
วิทยา

นายวิทยา  พันแฮด
นายทะเบียน
15
ตักจิน

นายตักจิน  ด่านพงษ์
นายทะเบียน
16
วิรัตน์

นายวิรัตน์  ชาวสวน
นายทะเบียน
17
นเรศ

พ.จ.อ.นเรศ   คำดีบุญ
สวัสดิการ
18
สงกรานต์

นายสงกรานต์  วังแสง
สวัสดิการ
19
สายัณห์

นายสายัณห์  ดวงพลจันทร์
ผลิตสื่อ/ประชาสัมพันธ์
20
เมืองแมน

นายเมืองแมน   มนัสศิลา
ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
21
คำผล

นายคำผล  วงศ์สุริยา
กฎหมาย
22
มนตรี

นายมนตรี  มูลมนัส
กฎหมาย
23
ถนัด

นายถนัด  ธุระพันธ์
เลขานุการ
24
สมเกียรติ

นายสมเกียรติ  สมศรีมี
ผช.เลขานุการ
25
************** **************
ที่ปรึกษาสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
วีระพงษ์

นายวีระพงษ์  ชัยประสงค์สุข
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
26
เฉลิมพล

นายเฉลิมพล  ฉิมพา
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
27
รังสรรค์

นายรังสรรค์  พบวงศ์ษา
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
28
สุรัตน์

นายสุรัตน์  กันหา
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
29
เชวง

นายเชวง  ยอดยศ
อื่นๆ(ที่ปรึกษาสมาคมฯ)
30
ศิริชัย

นายศิริชัย  สายอ่อน
อื่นๆ(ที่ปรึกษาสมาคมฯ)
31
วิชิต

นายวิชิต  ยศสงคราม
อื่นๆ(ที่ปรึกษาสมาคมฯ)
32
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com